🏠 בית
לשלוח
کوردیی ناوەڕاست
Kurmancî - Kurdîy Bakûr
English
کرمانجی - کوردیی باکوور
هەورامی
لەکی
Kurdîy Nawerast - Latînî
عربي
فارسی
Türkçe
עברית
Ελληνική
Française
Deutsch
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
ליצור קשר עם
אודות!
FacebookKurdipedia on Facebook
TwitterKurdipedia on Twitter
Dark modeDark Mode
עוד
Kurdipedia
🔎 کوردیی ناوەڕاست Menu
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🔀 פריט אקראי!
❓ עזרה
📏 תנאי השימוש
🔎 חיפוש מתקדם
➕ לשלוח
🔧 כלי עבודה
🏁 שפות
🔑 החשבון שלי
✚ פריט חדש
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
עמנואל הראובני
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
📷 חגיגות הסהרנה 2012
בתאריך 02-10-2012יום שלישי ט\'\'ז בתשרי תשע\'\'ג חוה\'\'מ סוכות נערכו חגיגות הסהרנה בגן סאקר בירושלים בהשתתפות רבבות מבני העדה.
טקס הכנסת ספר תורה : תפילת מנחה וערבית בנוסח ולחן של יהודי כורדיסתאן. כמסורת
📷 חגיגות הסהרנה 2012
🏰 מקומות
(Arbil) ליברא
🏰 מקומות
היאזיר-הימרוא
🏰 מקומות
הפרוא
🏰 מקומות
(Amadiya) הידמע
🏰 (Amadiya) הידמע | קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⠪ Share
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
📋 Copy Link to Clipboard
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
✍️✍️ עדכון פריט זה!
| 👁️‍🗨️

(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו "אתליא אתואש" הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג ."אתיתכ אתואש" רהה
."יהו'ג תלחמ" והוניכ םידרוכהש יפכ וא "יאזוה תלחמ" ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו "רפוסה ארזע" םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - "לאקזחי דייס" םש
תינבתכ יונב היה הז תסנכ-תיס .1951 תנשב לארשיל ולע םידוהיהש דע םייק היהו
ירחא .רטמ םישולשכ ובחרו רטמ םישולשכ וכרואש לודג םלוא וב היהו שדקמה תיב
ה"כ וב ויה לכה-ךסב .ץע ידומעב תורזעה וב ונב תסנכה-תיב ןינבל הנש םיעברא
.םילהתמ םיקוספ המכו בדנמה םש םושר דחא לכ לעו .םידומע
םהירבק םיאצמנ ,םיבושחו םידבכנ םישנאל דחוימה הידמע לש קיתעה םייחה-תיבב
ןבר ,קחצי 'ר ,לאכימ ודימלתו הרש ותוחא ,ףסוי ןזח ןב דוד ןזח :הלא םישיא לש
'ר ,ויא'גב יכדרמ 'ר ,רודגיבא םייח 'ר ,המלש 'ר ,הידבוע 'ר ,לאומש 'ר ,לאילמג
'ר ,לאומש 'ר ,הימחנ 'ח ,לאינד 'ח ,םחנמ 'ח ,יולה יכדרמ 'ר ,הנוי 'ח ,רפוסה םהרבא
'ח ,השמ 'ח ,םהרבא 'ח ,רזעלא 'ח ,היעמש 'ח ,חילצמ 'ח ,םחנמ 'ח ,הדוהי 'ח ,ןועמש
'ח לש ונקז) הסאח 'ח ןב ןימינב 'ח ,םימחר 'ח ,רשא םייח 'ח ,םחנמ 'ח ,לאלצב לאומש
האמה תישארב הידמעב בר היה ינדיבא ןימינב ר"ב ןועמש 'ח ,(ינאדיבא ןאולע
רביחו ברע לוק לעב ןזח .תוקונית דמלמ .הארוה הרומו ןייד ,לבוקמ היהו םירשעה
ןב ותויהב .ב"ערת תבט ד"כ םויב רטפנו םינש םישמחכ תונברב שמיש .םיטויפ ינש
-ץראל הלע 1932 תנשבש דע הידמע לש הבר היה ינדיבא ןאולע ברה ונב .םינש ה"ע
.לארשי
-בלשת םילשורי ,םיכרכ 'ה ,"םילודגה השעמ רפס" רואל איצוה ינדיבא ןאולע ברה
.םהב םידוהיה ייח לעו ןאתסידרוכ ירפכמ קלח לע םיטרפ םהב שיו 1972-1976 ו"לשת

ריעה תודלות
תקיתע איה הידמע ידוהי תליהק .הריפסל 795 תנשב הדסונ הידמע תורוקמה דחא יפל
רפסב רפסמ ,1170-1167 םינשב ןאתסידרוכב רקיבש ,הלדוטמ ןימינב 'רו ןימוי
:יאורלא דוד לש ותרובג השעמ לעו הליהקה ייח לע ויתועסמ
ןזחו ףסוי ןזח ברה ,םיחא 2 הידמעל סרפמ ואב 1284 תנשב יכ ,תרפסמ תיממע הדגא
רותב הידמעל ואב דודו ףסוי םיחא" .הידמעב בשיתהל החפה תאמ תושר ושקבו ,דוד
םתוא לאששמ .םש עקתשהל החפהמ תושר ושקב םוקמה יפי תא וארשכו ,םישיורד
םידוהיה ביוא םיהש החפה םלוא ."לארשי-ינב טבשמ ונא" :ונע ,םה טבש הזיאמ החפה
. ה�דא�ב�ב�ל םכרד תא וכישמה םיחאה ינש ."ןאכ םכליבשב םוקמ יל ןיא" : םהל רמא
ינש חלש ותרצב .בכשמל לפנ אוהו החפה לע ףושכ ומשו יגאמה םחוכב ושמהשה ךרדב
וכרב ,ורזח םה .םשקובמ תא אלמי אוהו ריעל ורזחיש םהמ שקבו םיחאה ירחא םישרפ
םיכסה החפה .הפיקהל לכוי לודג רוש לש ורועש ,המדא תקלח ונממ ושקביו החפה תא
.ושמגל ידכ םימי המכ םימב ותוא ורשה ,לודג רוש לש רוע וחקל םיחאה ינשו ךכל
הלודג המדא תקלח ופיקה וז העוצרב .ךוראו קד ןוזלח תרוצב ותוא וכתח ךכ-רחאו
."םירחא םיתבו "איבנה לאקזחי" תסנכה-תיב תא הילע ונבו
.הז תסנכ-תיב דיל םרבוקל וויצ םינזחה תחפשמ ינב ורטפנש ירחא
םירש ,םימכח ודמע השארבו הלודג תידוהי הליהק הידמעב התיה ז"יהו ז"טה תואמב
ברה הידמעב יח ,"ינודא" תיבל ינאזרב יולה לאנתנ ר"ב לאומש 'ר לש ונמזב .םיריבגו
קסעו תולזמהו םיבכוכה לש הנוכתה תמכחב איקב היה אוה .הגוד לאומש ןב ןועמש
היה וחוכש ,וילע תרפסמ תיממע הדגא .תועימק בתכו לרוגב האר .תישעמ הלבקב
האמב .הרצ תע לכב לארשי תא עישוהו םיכלמ הלעהו םיכלמ דירוהש דע ךכ-לכ לודג
ןכ-ירחאו .לודג םירפס ןפסא היהש ,יחרזמ הדוהי ר"ב בקעי 'ר הידמע ברכ ןהיכ ז"יה
ידוהי תליהקל ,תנסא תינברה ,ותשא לש הבתכממ .לצומ ריעב תונברב שמשל רבע
וארק הישנא .ןאתסידרוכב תוליהקה לכמ רתוי הבושח התיה וז הליהקש הארנ הידמע
.םירישע םיריבג המכ ויה םהיניבו תירבע ובתכו
.םירצממ :םג םיבר םידימלת הב ודמלש הלודג הבישי הידמעב התיה וז הפוקתב
םהידומיל תא ומייסשמ ,ולא םידימלת .םירחא תומוקממו לארשי-ץראמ ,אטשוקמ
.תוצראה ןתואב םינבר ושמשו םהיתומוקמל ורזח ,הבישיב
תא זודנואר לע החפל די'גמ לאדבע ןטלושה הנימ .ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמב
החפה דרמ המ ןמז רובעכ .(תחא ןיעב רוויע היהש) "רוויעה" ארוכ קב דמחמ "אגא"ה
,הידמע לע רוצמ םש 1832 תנשב .הרקעו הינמילס ,כוכרכ ,ליברא תא שבכ .ןאטלושב
.בר ןמז רוצמב דומעל תלגוסמ התיה ךכ םושמו ,רתויב קזחו יעבט רצבמ התיהש
.ריעה תא שובכל ףוסבל ול רשפיא הדיגב השעמ
.םידוהי ידיב ויה םידבה תויונח לכ טעמכ .תולכורבו רחסמב םידוהיה בור וקסע םינפל
.רוצמה ןמ דאמ הלבס ריעה .ארוכ ארימ ידי-לע ודדשנש תעמ הברהב תחפ םרפסמ
םישמחכ הידמעב ובשי ןורחאה ןמזב .הלודג תוירזכאב היבשותב וגהנ םישבוכה
.לארשיל ולע 1950-1951 םינשבו שפנ 400 כ ןהש תוחפשמ

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
💎 מקום: ▪️ עיר קטנה
🏙 ערים: ⚪ Amadiyah

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
78%
✔️
נוסף על ידי (م. ب.) על Mar 4 2016 8:20AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 11,967

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.137 KB Mar 4 2016 8:20AMم. ب.
📊 סטטיסטיקה
   מאמרים 383,608
  
תמונות 63,943
  
ספרים 12,212
  
קבצים הקשורים 51,833
  
📼 Video 202
  
🗄 מקורות 16,287

📚 הספרייה
  📖 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
  📖 סיפורה המופלא של הרבני...
  📖 עוד...


📅 כרונולוגיה של אירועים
  🗓️ 02-08-2021
  🗓️ 01-08-2021
  🗓️ 31-07-2021
  🗓️ 30-07-2021
  🗓️ 29-07-2021
  🗓️ 28-07-2021
  🗓️ 27-07-2021


💳 לתרום
👫 חברי כורדיפדיה
💬 המשוב שלך
⭐ אוספי משתמש
📌 Actual
(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
(Arbil) ליברא
היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא\'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר\'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
היאזיר-הימרוא
הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל\'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
הפרוא
(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו\'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
(Amadiya) הידמע

Kurdipedia.org (2008 - 2021) version: 13.08
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,359 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293


Kurdipedia Project is an initiative of
(Bakhawan Software 1998 - 2021)