🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 03-04 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆03-04-2020
📆02-04-2020
📆01-04-2020
📆31-03-2020
📆30-03-2020
📆29-03-2020
📆28-03-2020
📂 עוד ...
📅03 April
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,767) הספרים||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 371,784 | תמונות 58,094 | ספרים 10,767 | קבצים הקשורים 40,137 | 📼 Video 165 | 🗄 מקורות 14,021 |
🏰 (Sondor) רודנוס | 🏷️ קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
✍️

(Sondor) רודנוס

ותוא הצח בזכא לחנו והובבס םימ-ילחנו תונייעמ ,םירה ילגרל ןכשש יאלקח רפכ
,םיצעמ רשג היה הז לחנ לע .זע םרזב ומרזש םימשג ימ אלמתמ היה ףרוחבו וכרואל
ןתיא ילחנ ויה ,רפכל ץוחמ ויהש ,םירחא םילחנ ינש .רפכה יקלח ינש תא רביחש
דחאל .םימרכו םיסדרפ ויה םילחנה ידצ ינשמ .הנשה תומי לכ ךשמב םימ םהב ומרזש
.הב וצחרתה רפכה יבשותש םימ תכירב התיה ותיתחתבש םימ לפמ היה וללה םילחנה
דומלתל שרדמ-תיבכ םג שמישש תסנכ-תיב ןכש המר העבג לע ,רפכה לש ורובטב
תכאלמב םג וקסעו תואלקחמ רקיעב וסנרפתה רודנוס ידוהי .רפכה ידליל הרות
.תי'גנמרוכ-תידרוכ ורבד םידרוכה םעו תיברע םמצע ןיבל םניב ורבידו הגיראהו הגירסה
וקוושו םיקומיצ םג ושע םהמש ,םיבנעו תוריפ ובינהש םיסדרפו םימרכ ויה רפכב
.הביבסבש םירעב
םיבשוי ויהו הז לצא הז ןיסומינ ירוקיב םיכרוע ויה רודנוס ידוהי םיגחבו תותבשב
.םידקורו םירש םיחמש ויה קראב םביל בוטבו תואתשמב
הליהקה לש הברכ שמיש 1870 תנשב דלונש ,הדוהי ןב רזעילא ןב השמ ןב יכדרמ םכח
םע םיקודה םירשק רשק השמ .רפכה רתכומכ ןהיכ ,1890 תנשב דלונש ,השמ ונבו
תלשממ תרזעל םיקוקז ויהש ,דחאכ םייוגלו םידוהיל תובר עייסו קאריע תונוטלש
רודנוסל םידוהי איבה השמ .רזע אוה םידרוכה םיאגאלו םיכישל וליפא .קאריע
ידוהי לכל רוזעל ןוצרה ךותמ קר ,תיפסכ הרומת לכ אלל םהל רזעו םירחא םירפכמ
.רודנוסל רובעל הצרש
םיבוט ויה רודנוסב םידוהיה ייח ,קאריעב םירחא םידוהי םירפכב םייחל האוושהב
וחתפתה .םיחמשו םידקור םירש ,וידחי םיפסאתמ ויה רפכה יבשות לכ תותבשב .ידמל
לש ונוטלש ןמזב ,1943 תנשבו םינכשה םידרוכה ןיבל רודנוס ידוהי ןיב תודידי ירשק
ךא ,קאריע יבחר לכב םידוהיב תוערפ ושע םידרוכה ,ויתוארומו ינאליכלא ילע דישר
.רמשמ לכמ םהילע ורמשו םידוהיה לע ונגה רודנוסל םינכשה םידרוכה
.לארשיל ולע םלוכו שפנ 500 כ םהש תוחפשמ 100 כ רודנוסב ויה 1951 תנשב
⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה:🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
💎 מקום▫️ כפר
🗺 פרובנס🌄 Kurdistan

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 74% ✔️
74%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
74%
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 8:19AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 8,256

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.19 KB Mar 4 2016 8:19AMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע

(Sondor) רודנוס

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 0

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.04
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 9,657 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574