🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 26-05 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆26-05-2020
📆25-05-2020
📆24-05-2020
📆23-05-2020
📆22-05-2020
📆21-05-2020
📆20-05-2020
📂 עוד ...
📅26 May
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,946) הספרים||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 373,848 | תמונות 58,869 | ספרים 10,946 | קבצים הקשורים 42,082 | 📼 Video 167 | 🗄 מקורות 14,512 |
🏰 (Arbil) ליברא | 🏷️ קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית | 👁️‍🗨️
✍️

(Arbil) ליברא


.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב ת"וש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םהל היהתש ידכ،ןוטלשה
.(1807-1789) םילס ןאטלושה ימיב،אגא םסאק י'גח רשה ידימ 1806 תנשב התוא ונק
،1807 תנשב ןוטלשל הלעש יעיברה הפטסומ ןאטלושהמ הינשה םעפב
.ינשה דומחמ ןאטלושה ידימ 1909 תנשב התוא ונק תישילשה םעפב
המכ םהיניבו םישנא המכ גרהש ליברא לע דבכ דרב דרי (1813) ג"עקת חספ ינפל
התיה לאירבג הנוי םכחל."תחא הקוח ולקשמ אציו ותוא ולקש דחא דרב לכו".םידוהי
ט"ירת תנשב לאיזוע ףסוי 'ר םילשורימ ר"דש םש רקיב רשאכו ותיבב הירפס הארנכ
."לגרה תחמש"ו "ץרפ תיב"."לאומש שרדמ" :םירפס 3 ונממ לאש (1859)
תוחפשמ םיתאמכ הב אצמ 1827 תנשב ליבראב רקיבש،ללה תיבד דוד 'ר עסונה
-יתב ינש הב ויהש ןייצמ םג אוה.םהב םיללעתמ םימלסומהו،םיינע םבור،םידוהי
."תסנכ
םיעבש םהיניבו םיבר םיללח הליפהש רבד תפגמ ריעה תביבסב הצרפ 1831 תנשב
ןימינב.םישדוח השולש רחאל ריעל ורזחו םיכומסה םירפכל וחרב םידוהיה.םידוהי
התיצחמו רהה לע התציחמ היונב התיה ריעהש בתוכ 1848 תנשב ןאכ רקיבש،ינשה
תורצ םהל ויהו ולבס םידוהיהש םג ןייצמ אוה.תוידוהי תוחפשמ האמ הב ויהו רושימב
םירזכאו םיארפ،תוברת ירסחכ םתוא ראתמו ילע-תכ תארקנה תכ ידימ תוערו תובר
.דאמ
רחא גוסמ םידוהי יתאצמ ליבראב" :בתוכ 1933 תנשב ליבראב רקיבש،רורב.י.א
תא רוגסל םמצעל תושרהל םילוכיה הפוקז המוק ילעב םירחוס בוש،לצומב רשאמ
םידיחי דבלמ،ליברא ידוהי.תורחתהה ינפמ דחפ אלל תוכוסה ימי לכל םהיתויונח
תיכרות םירבדמה םימלסומ לש הביבס ךותב תיברע םירבדמ،רהה ןמ ואב בורקמ
-דומלתב.תיקאריעה תודיקפה יניעב םינסחיל םתוא םישוע תיברעה הפשה.תידרוכו
תינויצ ריע איה וז ליברא.םימלסומ םג םידמול،יתלשממ רפס תיבל ךפהנש،הרות
הלעמ איה דוסיה ןרקלו תמייקה ןרקל םגו רגוב לכל הב הבוח לקש"ה תמורת.תפומל
תדהו.תדה ןמ קלח ןאכ תונויצה.שפנ 1850 כ ה"ס،היתושפנ רפסמל סחיב לודג סמ
דומלל שממ הבישי.הנטק הבישי םג ןאכ שי.לצומבו דאדגבב רשאמ הפורצ،הקומע
.םהינקמ תא םמצעב םיעור םידרוכה םידוהיה.לצומבכ םילהת תרימאל אלו הרותה
םתא םיקלחתמו םירהב םיעורל םהינקמ תא םירסומ םידימאה ליברא ידוהי םלואו
םגהנמ ךא،המה םינוס ליבראבש םימלסומה.דומלתה ימיב ומכ םיעודי םיאנתב חוירב
תא ריתמ וניא יעפאשה גהנמה.לארשי-ץרא לכבו דאדגבבכ יפנח אלו יעפאש אוה
תא רובקל םידוהיה םיחרכומ ריעב םיטעומ םירצונה םגש תויהו،תידוהיה הטיחשה
תסנכה-תיבב …םיבוט םימלסומהו םידוהיה ןיב םיסחיה.תופרט ואצמנש תומהבה
ליבראל ואבש םיררוכה ןיב.םירחא ינומדק רבכ יתעמשש יפכ ךא.ידיחיה ןהכה יתייה
."םינהכ םג םיאצמנ ןורחאה ןמזב

שפנ םיפלאמ הלעמל ויה ליבראבש :בתוכ 1934 תנשב ליבראב רקיבש،ילארשי ןויצ-ןב
-תיבב םידמול רתוי םילודגה.הרות-דומלתב םידמול،הנומש ליג דע דלי 180 כ םהבו
ילעב םיבר.הלפתו ך"נת עובשב תועש המכ דמלמ ירבע הרומ.יתלשממה רפסה
הכאלמהו דורי הדובעה רכש.םירחוסו םילבס،םירלדנס،םיאנב،םיעבצ :הכאלמה
ידיב טאל טאל תזכרתמו תרבוע תיעוצקמה הדובעה יכ،םהידימ תכלוהו תטמשנ
לש םהייח תא ןאכ םג חפקמ הפקהב רחסמה.םידוהי םיקיסעמ םניא הלאו םירכונ
םידימאה רפסמ.םהל עיגמה תא עיגפמב שורדל םיזיעמ םניאו וששורתנש םירחוסה
.הנברוחב הקיתע תודהי،תחפ
.ידוהיה עבורל ךומס،םהלשמ קוש היה ליברא ידוהיל
תיכרות םג ועדי ךא תיברע רקיעב ורבדש،םידוהי 5500 ליבראב ויה 1947 תנשב
םינשב לארשיל םלוכ ולע ליברא ידוהי.תידוהי-תימרא םג ורבד םקלחו תי'גנמרוכו
. 1951-1950

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
💎 מקום: 🌆 עיר
🏙 ערים: ♖ Erbil

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
78%
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 7:53AM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (مانو بەرزنجی) על: Mar 4 2016 7:55AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 12,237

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.112 KB Mar 4 2016 7:53AMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע

(Arbil) ליברא

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 0

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.05
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,156 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574