🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 29-05 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆29-05-2020
📆28-05-2020
📆27-05-2020
📆26-05-2020
📆25-05-2020
📆24-05-2020
📆23-05-2020
📂 עוד ...
📅29 May
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,947) הספרים||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
📊 מאמרים 373,906 | תמונות 58,914 | ספרים 10,947 | קבצים הקשורים 42,192 | 📼 Video 167 | 🗄 מקורות 14,532 |
📕 Berxwedana Afrînê a dîrokî | 🏷️ קבוצה: הספרייה | שפת מאמרים: 🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr | 👁️‍🗨️
✍️

Berxwedana Afrînê a dîrokî


Nivîskar: Abdusamet YigitAbdusamet Yigit
Şêwe: rojev, Civak Û dîrok
Ziman:Kurdî
Dîrok: 2018
Weşanxane: Soran
Rûpel: 670
Berxwedana afrînê a dîrokî wê, navê pirtûka nivîskarê kurd abdusamet Yigit bê. Pirtûk li ser pêvajoya hrîşên rejima tirk ên di dstpêka sale 2018an de ku wê bên dayîn destpêkirin bê.
Abdusamet Yigit wê, di pêvajoya berxwedana kobanê de jî wê pirtûka xwe ya li ser berxwedana kobanê ya bi navê Kobanî, Stalîngrada kurdan-Berxwedana Kobanê ya dîrokî wê binivîsênê. Pirtûk, bi kurd û li ser pêvajoya afrînê û hêrîşên berî yên rejima tirk û komên çekdar ên ku wê rejima tirk wan bide ajotin li ser afrînê wê, bînê ser ziman. Pirtûk, wê, li dora 700 rûpelî bê. Wê, pêvajoya hêrîşên li afrînê, berî wê, rewşên dîplomatîkî ên li ser afrînê û berî wê rewşên ku wê li bakûr, rojava, başûr û rojhilatê kurdistanê wê bên jînkirin jî wê, hûrûkûr wê di pirtûkê de wê li ser wan bê sekin in. Pêvajoya hêrîşên li başûrê kurdistanê, li şengalê û piştre bi alikarîya îran û tirkiya û hêzên navnetewî ajotina çeteyên haşdî-şabî lli ser başûrê kurdistanê jî wê, di pirtûkê de wê, li ser wan bê sekin in. Pirtûk wê, ji aliyê ve wê, nivîskar abdusammet yigit wê, di dewama pirtûka ya bi navê ´Berxwedana Afrînê a dîrokî´ de wê binivîsênê. Gelek mijarên sîyesî, dîplomatîkî, civakî û politikî ku wê di pirtûka berxwedana kobanê a dîrokî de w bênê li ser ziman wê, di vê pirtûka xwe de jî wê, li ser bisekinê û bînê li ser ziman.
Wekî din pirtûka berxwedana afrînê a dîrokî wê, di rojên berî destpêkirina hêrîşên rejima tirk ên li ser afrînê wê bê destpêkirin. Berî vê pêvajoya hêrîşên rejima tirk wê, komên çekdar ên bi navê û ´artişa sûrîya azad´ ku wê, bên ajotin û hêrîşkirin li ser sûrî wê, di destpêkê de wê bale nivîskar wê bikişênê û wê bi wê re wê dem bi dem wê bînê li ser ziman. Piştre wê, dema ku wê ew bibînê ku wê hêrîşên li ser afrînê wê gav bi gav wê zêde bibin û wê alaqa li wê zêde bibê wê, nivîskar jî wê bi wê re wê, heya ji afrînê wê qût nekê û wê bi berdewamî wê bênê li ser ziman. Piştre jî wê, dema ku wê pêvajoya hêrîşên rejima tirk li ser afrînê wê destpêbikin wê, bi tememî wê heya xwe wê bide ser afrînê wê di wê de wê bi zêdeyî wê li ser nivîsandina wê bisekinê. Afrîn wê, çawa wê gav bi gav wê bi ber pêvajoyek şer ve wê bê kirin û wê pêvajoyên hêrîşê li wê û li hewirdora wê werina kirin û wê bi çi armancê wê ew hêrîş li wê bên pêşxistin wê nivîskar wê li ser wê bisekinê.
Navaroka pirtûkê
Navaroka pirtûkê wê, ji gelek beşên dirêj wê pêkwere. Beşa pêşî wê li ser destpêka pêvajoyên hêrîşên rejima tirk ên ku ew li afrînê dikê bê. Beşa duyem wê li ser pêvajoyên berê vê pêvajoya hêrîşên rejima tirk bê. Wê di vê beşê de wê, bi dirêjî wê rewşa civakî û rojava wê bi ya bakûrê kurdistanê û pêşketinên wê re wê, bînê li ser ziman. Ji aliyekê din ve jî wê, di vê beşê de wê, pêvajoya hêrîşên rejima tirk ên l ibajarên kurdan ên bakûrê kurdistanê ên weke cizîra bota, nisêbînê, geverê hezexê, silopî, farqînê, sûrê û hwd wê bisekinê. Nivîskar wê, di dewama wê de wê, bahse hêrîşên li ser afrînê bikê. Di pêşgotina pirtûkê de wê, nivîskar wê bêjê ku wê, çawa wê, komkujiya dersimê, zilanê, helebçê, şengalê û kobanê wê bê kirin wê bi wê mantiqê wê hêrîşî afrînê û giştîya rojava jî wê bê kirin.
Di dewama wê de wê nivîskar wê bahse rewşa jîyane civakî a li herêmê bikê. Wê, bi wê re wê bênê li ser ziman. Wê, bi dîrokê re wê rewşa civake kurd a rojava wê bînê li ser ziman. Di beşa sêyem a pirtûkê de wê, li ser pêvajoya refarandûmê û rewşên piştî wê di qawimin wê bisekinê. Di dewama wê de wê pêvajoya hêrîşên çeteyên ´haşdî-şabî´ wê bînê li ser ziman. Di bêşa çarem a pirtûkê de wê li ser pêvajoya rewşên weke dagirkirina cerablûs, azaz û îdlîbê wê bê sekin in. Wê ev pêvajo wê çawa û wê di çi rengê û awayê de wê bên pêşxistin wê li ser wê bisekinê.
Di beşa pêncem de wê bahse rewşa başûrê kurdistanê, avêtina keyyuman li şaradarîyên kurd, girtina wekilên kurd û pêvajoya hewldana tafisandina kurdên bakûrê ji aliyê rejima tirk ve wê lli ser wê bisekinê. Di dewama wê de wê çawa wê gav bi gav wê bi ber pêvajoya hêrîşa li ser afrînê de wê bê çûyin wê lli ser wê bisekinê. Di vê beşê de wê, rewşa zihniyetî a rejima tirk, nêzîkatîya wê ya li kurd, pêvajoyên înkara rejima tirk û qadaxayên li ser zimanê kurdî û çanda kurd û pêşîlgirtina xwe bi kurdî û civakî weke kurd hanîna li ser ziman wê, lli ser wê bisekinê.
Di beşa şeşm de wê, li ser pêvajoya jenosîdkirina şengalê, destavêtina jinên kurd ên êzîdî ji aliyê DAÎŞê û têkiliya van hêrîşan bi rejima tirk ve wê li ser wê bisekinê. Di vê çerçoveyê de wê bi awayekê pirr zêde zêdetir wê, li ser rewşa şengalê û ya afrînê û pêvajoya hêrîşan li kurdistanê ji şengalê heta afrînê wê hûr û kûr wê li ser wê bê sekin in. Di vê beşê de wê, rewşa civake kurd a êzîdî, renge ol û bawerî, dîrok û felsefeya wê jî wê bê hanîn li ser ziman. Ev beşa pirtûkê wê weke beşeka dîrok a ku wê pêvajoyên hêrîşê wê analîz bikê bê. Ji aliyekê din ve jî wê, di v beşê de wê nivîskar wê, cih bide gelek minaq û mijaran ku wê bi wan wê bi wê bikê ku ew bide fahmkirin ku ol û bawerî çawa tê îstismarkirin li herêmê û li aliyê rejimên weke rejima tirk ve. Wê ber çî wê rewşa îsraîlê wê hertimî wê di rojevê de wê bê hiştin wê li ser wê bê sekin in. Nivîskar di destpêka vê beşê de dibêjê ku wê, li herêmê rengekê rejimî ê ku wê çawa wê bi pirtûkan hebûna pirtûkan wê bide domandin wê hebê. Pirtûka filistînê heta roja me hewldana domandina wê, ne ji ber fikirkirina li filisitinîyan bê. Wê bo rejimên weke yên îran û tirkiya wê temenê derxistina pirsgirêkan û bi wê pirtûkên weke pirsgirêka kurd wê çawa bêî ku ew çareserîyekê ji wê re bibina domandin wê, di vê çerçoveyê de wê bikarbênin. Di dewama wê de nivîskar dibêjê ku wê, hertimî wê bi rengê olî wê nêzîkatî li vê pirsgirêka filistînê wê were kirin ku ew bo ku ew karibin bi demê re wê biidna domandin û hertimî wê karibin îstîsmarbikin bin.
Di vê beşa pirtûkê de wê, dem bi dem wê rewşa pêşveçûnên bakûrê kurdistanê û bi wê re pêşveçûnên li rojava wê bi hevdû re wê, were hildan li dest. Di vê navberê de wê, di nava vê beşê de wê, weke beşeka dirêj wê, bi nabê mudahaleya li sûrî bê û wê di vê beşê de wê, ji destpêja mudahaleyên li sûrî, sîyeseta hêzên dervî herêm û yên herêmê, rewşa rûsya û amarika wê were hildan li dest. [1]
⚠️ הערה: אין לנו קובץ PDF של ספר זה, אנא עזור כורדיפדיה כדי לקבל את הקובץ הזה! 📕 שלח ספר
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!
⚠️ Ev babet bi zimana (🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr) hatiye nvîsandin, klîk li aykona bike ji bu vekirina vî babetî bi vî zimana ku pî hatiye nvîsandin!
🗄 מקורות
[1] 🇰 | 🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr | Abdusamet Yigit

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 📕 הספרייה
🏳️ שפת מאמרים: 🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr
📄 PDF: ✖️
📄 סוג המסמך: ⊶ שפת מקור
📙 ספר: 🔎 חקירה
🗺 פרובנס: 🌏 בחוץ

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 99% ✔️
99%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
99%
✔️
נוסף על ידי (جوان عومەر ئەحمەد) על Mar 11 2020 9:36PM
👌 מאמר זה נבדק ושוחרר על ידי (هاوڕێ باخەوان) ב- Mar 12 2020 6:01PM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (هاوڕێ باخەوان) על: Mar 12 2020 6:01PM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 129

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.1181 KB Mar 11 2020 11:18PMجوان عومەر ئەحمەد
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
1 הצבעה 5 ⭐
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע

Berxwedana Afrînê a dîrokî

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 1
👫 ביוגרפיה
1.👁️Abdusamet Yîgît
📂[ עוד...]

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.05
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,312 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574