Kurdipedia.org
🏠 开始
کوردیی ناوەڕاستکوردیی ناوەڕاست
📧联系
ℹ️大约!
FacebookKurdipedia on Facebook
TwitterKurdipedia on Twitter
更多
Kurdipedia
کوردیی ناوەڕاست
🏠|📧|大约!|图书馆|📅
🔀 随机项目!
❓ 帮助
📏 条款使用
🔎 高级搜索
➕ 发送
🔧 工具
🏁 语言
🔑 我的帐户
✚ 新项目
👫 传记
塔拉巴尼
🏰 的地方
迪亚巴克尔
🏰 的地方
埃尔比勒
📷 图像和说明
正在接受割礼的七岁少女,库尔德斯坦
🏰 (Arbil) ליברא | 小组: 的地方 | 文章语言: 🇮🇱 עברית
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ 排名项目
⭐⭐⭐⭐⭐ 优秀
⭐⭐⭐⭐ 非常好
⭐⭐⭐ 平均
⭐⭐ 差
⭐ 坏
☰ 更多
⭐ 添加到我的收藏
💬 关于这个项目,您的评论!

✍️ 项目历史
🏷️ Metadata
RSS

📷 所选项目相关的图像搜索在谷歌!
🔎 搜索在谷歌选定的项目!
✍️✍️ 更新资料!

(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב ת"וש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םהל היהתש ידכ،ןוטלשה
.(1807-1789) םילס ןאטלושה ימיב،אגא םסאק י'גח רשה ידימ 1806 תנשב התוא ונק
،1807 תנשב ןוטלשל הלעש יעיברה הפטסומ ןאטלושהמ הינשה םעפב
.ינשה דומחמ ןאטלושה ידימ 1909 תנשב התוא ונק תישילשה םעפב
המכ םהיניבו םישנא המכ גרהש ליברא לע דבכ דרב דרי (1813) ג"עקת חספ ינפל
התיה לאירבג הנוי םכחל."תחא הקוח ולקשמ אציו ותוא ולקש דחא דרב לכו".םידוהי
ט"ירת תנשב לאיזוע ףסוי 'ר םילשורימ ר"דש םש רקיב רשאכו ותיבב הירפס הארנכ
."לגרה תחמש"ו "ץרפ תיב"."לאומש שרדמ" :םירפס 3 ונממ לאש (1859)
תוחפשמ םיתאמכ הב אצמ 1827 תנשב ליבראב רקיבש،ללה תיבד דוד 'ר עסונה
-יתב ינש הב ויהש ןייצמ םג אוה.םהב םיללעתמ םימלסומהו،םיינע םבור،םידוהי
."תסנכ
םיעבש םהיניבו םיבר םיללח הליפהש רבד תפגמ ריעה תביבסב הצרפ 1831 תנשב
ןימינב.םישדוח השולש רחאל ריעל ורזחו םיכומסה םירפכל וחרב םידוהיה.םידוהי
התיצחמו רהה לע התציחמ היונב התיה ריעהש בתוכ 1848 תנשב ןאכ רקיבש،ינשה
תורצ םהל ויהו ולבס םידוהיהש םג ןייצמ אוה.תוידוהי תוחפשמ האמ הב ויהו רושימב
םירזכאו םיארפ،תוברת ירסחכ םתוא ראתמו ילע-תכ תארקנה תכ ידימ תוערו תובר
.דאמ
רחא גוסמ םידוהי יתאצמ ליבראב" :בתוכ 1933 תנשב ליבראב רקיבש،רורב.י.א
תא רוגסל םמצעל תושרהל םילוכיה הפוקז המוק ילעב םירחוס בוש،לצומב רשאמ
םידיחי דבלמ،ליברא ידוהי.תורחתהה ינפמ דחפ אלל תוכוסה ימי לכל םהיתויונח
תיכרות םירבדמה םימלסומ לש הביבס ךותב תיברע םירבדמ،רהה ןמ ואב בורקמ
-דומלתב.תיקאריעה תודיקפה יניעב םינסחיל םתוא םישוע תיברעה הפשה.תידרוכו
תינויצ ריע איה וז ליברא.םימלסומ םג םידמול،יתלשממ רפס תיבל ךפהנש،הרות
הלעמ איה דוסיה ןרקלו תמייקה ןרקל םגו רגוב לכל הב הבוח לקש"ה תמורת.תפומל
תדהו.תדה ןמ קלח ןאכ תונויצה.שפנ 1850 כ ה"ס،היתושפנ רפסמל סחיב לודג סמ
דומלל שממ הבישי.הנטק הבישי םג ןאכ שי.לצומבו דאדגבב רשאמ הפורצ،הקומע
.םהינקמ תא םמצעב םיעור םידרוכה םידוהיה.לצומבכ םילהת תרימאל אלו הרותה
םתא םיקלחתמו םירהב םיעורל םהינקמ תא םירסומ םידימאה ליברא ידוהי םלואו
םגהנמ ךא،המה םינוס ליבראבש םימלסומה.דומלתה ימיב ומכ םיעודי םיאנתב חוירב
תא ריתמ וניא יעפאשה גהנמה.לארשי-ץרא לכבו דאדגבבכ יפנח אלו יעפאש אוה
תא רובקל םידוהיה םיחרכומ ריעב םיטעומ םירצונה םגש תויהו،תידוהיה הטיחשה
תסנכה-תיבב …םיבוט םימלסומהו םידוהיה ןיב םיסחיה.תופרט ואצמנש תומהבה
ליבראל ואבש םיררוכה ןיב.םירחא ינומדק רבכ יתעמשש יפכ ךא.ידיחיה ןהכה יתייה
."םינהכ םג םיאצמנ ןורחאה ןמזב

שפנ םיפלאמ הלעמל ויה ליבראבש :בתוכ 1934 תנשב ליבראב רקיבש،ילארשי ןויצ-ןב
-תיבב םידמול רתוי םילודגה.הרות-דומלתב םידמול،הנומש ליג דע דלי 180 כ םהבו
ילעב םיבר.הלפתו ך"נת עובשב תועש המכ דמלמ ירבע הרומ.יתלשממה רפסה
הכאלמהו דורי הדובעה רכש.םירחוסו םילבס،םירלדנס،םיאנב،םיעבצ :הכאלמה
ידיב טאל טאל תזכרתמו תרבוע תיעוצקמה הדובעה יכ،םהידימ תכלוהו תטמשנ
לש םהייח תא ןאכ םג חפקמ הפקהב רחסמה.םידוהי םיקיסעמ םניא הלאו םירכונ
םידימאה רפסמ.םהל עיגמה תא עיגפמב שורדל םיזיעמ םניאו וששורתנש םירחוסה
.הנברוחב הקיתע תודהי،תחפ
.ידוהיה עבורל ךומס،םהלשמ קוש היה ליברא ידוהיל
תיכרות םג ועדי ךא תיברע רקיעב ורבדש،םידוהי 5500 ליבראב ויה 1947 תנשב
םינשב לארשיל םלוכ ולע ליברא ידוהי.תידוהי-תימרא םג ורבד םקלחו תי'גנמרוכו
. 1951-1950

⚠️ 此项目已被写入(🇮🇱 עברית)的语言,点击图标,以在原来的语言打开的项目!
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🇮🇱 עברית), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!

⁉️ 项目物业
🏷️ 小组: 🏰 的地方
🏳️ 文章语言: 🇮🇱 עברית
🏙 城市: ♖ 埃尔比勒
💎 广场: 🌆 城市
🗺 普罗旺斯: ⬇️ 南库尔德斯坦

⁉️ Technical Metadata
©️ 这资料的版权已发出Kurdipedia的项目的所有者!
✨ 项目质量: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
👎
✖️
 40%-49%
✖️
 50%-59%
✔️
 60%-69%
平均
✔️
 70%-79%
非常好
✔️
 80%-89%
非常好👍
✔️
 90%-99%
优秀👏
78%
✔️
添加(Manu Berzincî)Mar 4 2016 7:53AM
✍️ 此产品最近更新(Manu Berzincî):Mar 4 2016 7:55AM
☁️ URL
🔗
🔗
⚠️ 此产品根据Kurdipedia的美元尚未敲定!
👁 此产品已被浏览13,357

📚 Attached files - Version
类型 Version 💾📖🕒📅 👫 编者名称
📷 照片文件 1.0.112 KB Mar 4 2016 7:53AMManu Berzincî
📚 图书馆
  🕮 更多...


📅 大事年表
  🗓️ 21-10-2020
  🗓️ 20-10-2020
  🗓️ 19-10-2020
  🗓️ 18-10-2020
  🗓️ 17-10-2020
  🗓️ 16-10-2020
  🗓️ 15-10-2020


💳 捐赠
👫 Kurdipedia成员
💬 你的反馈
⭐ 用户集合
📊 统计属性 文章 378,523
图片 60,578
书籍 11,305
相关文件 46,206
📼 Video 179
🗄 来源 15,673
📌 Actual
塔拉巴尼
...
塔拉巴尼
迪亚巴克尔
...
迪亚巴克尔
埃尔比勒
...
埃尔比勒
正在接受割礼的七岁少女,库尔德斯坦
...
正在接受割礼的七岁少女,库尔德斯坦

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.10
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| 页面生成时间:秒!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574