📊 Articoli 374,085 | Immagini 58,955 | Libri 10,973 | File correlati 42,388 | 📼 Video 167 | 🗄 Fonti 14,577
🏠|📧|A proposito!|Biblioteca|📅
🏠 Inizio|📧 Contatto|||💡 A proposito!
|
📅 Oggi nella storia 04-06
📅Cronologia degli eventi
📅 giorni
📆04-06-2020
📆03-06-2020
📆02-06-2020
📆01-06-2020
📆31-05-2020
📆30-05-2020
📆29-05-2020
📂 Di più ...
📅04 June
📝 Documenti
📊 Statistiche e sondaggi
✌️ Martiri
💚 Martiri (Al-Anfal)
☪ Vittima di ISIS
😞 Vittima di una guerra civile
👩 Violenza vittima
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
📕 Canti d’amore e di libertà del popolo kurdo
Laura Schrader
📕 Un destino in versi, lirici curdi
Collectif
Vecchio Faggio
1990, Chieti
ISBN: 88-7113-051-0
📕 Memorandum sulla situazione dei Kurdi
Kurdish Delegation
Kurdish Delegation
1949, Roma
📕 Kurdistan: un genocidio postmoderno
Collectif
Circolo Culturale Menocchio
2001, Udine
🏰 (Arbil) ליברא | 🏷️ Gruppo: Luoghi | linguaggio articoli: 🇮🇱 עברית | 👁️‍🗨️
✍️

(Arbil) ליברא


.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב ת"וש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םהל היהתש ידכ،ןוטלשה
.(1807-1789) םילס ןאטלושה ימיב،אגא םסאק י'גח רשה ידימ 1806 תנשב התוא ונק
،1807 תנשב ןוטלשל הלעש יעיברה הפטסומ ןאטלושהמ הינשה םעפב
.ינשה דומחמ ןאטלושה ידימ 1909 תנשב התוא ונק תישילשה םעפב
המכ םהיניבו םישנא המכ גרהש ליברא לע דבכ דרב דרי (1813) ג"עקת חספ ינפל
התיה לאירבג הנוי םכחל."תחא הקוח ולקשמ אציו ותוא ולקש דחא דרב לכו".םידוהי
ט"ירת תנשב לאיזוע ףסוי 'ר םילשורימ ר"דש םש רקיב רשאכו ותיבב הירפס הארנכ
."לגרה תחמש"ו "ץרפ תיב"."לאומש שרדמ" :םירפס 3 ונממ לאש (1859)
תוחפשמ םיתאמכ הב אצמ 1827 תנשב ליבראב רקיבש،ללה תיבד דוד 'ר עסונה
-יתב ינש הב ויהש ןייצמ םג אוה.םהב םיללעתמ םימלסומהו،םיינע םבור،םידוהי
."תסנכ
םיעבש םהיניבו םיבר םיללח הליפהש רבד תפגמ ריעה תביבסב הצרפ 1831 תנשב
ןימינב.םישדוח השולש רחאל ריעל ורזחו םיכומסה םירפכל וחרב םידוהיה.םידוהי
התיצחמו רהה לע התציחמ היונב התיה ריעהש בתוכ 1848 תנשב ןאכ רקיבש،ינשה
תורצ םהל ויהו ולבס םידוהיהש םג ןייצמ אוה.תוידוהי תוחפשמ האמ הב ויהו רושימב
םירזכאו םיארפ،תוברת ירסחכ םתוא ראתמו ילע-תכ תארקנה תכ ידימ תוערו תובר
.דאמ
רחא גוסמ םידוהי יתאצמ ליבראב" :בתוכ 1933 תנשב ליבראב רקיבש،רורב.י.א
תא רוגסל םמצעל תושרהל םילוכיה הפוקז המוק ילעב םירחוס בוש،לצומב רשאמ
םידיחי דבלמ،ליברא ידוהי.תורחתהה ינפמ דחפ אלל תוכוסה ימי לכל םהיתויונח
תיכרות םירבדמה םימלסומ לש הביבס ךותב תיברע םירבדמ،רהה ןמ ואב בורקמ
-דומלתב.תיקאריעה תודיקפה יניעב םינסחיל םתוא םישוע תיברעה הפשה.תידרוכו
תינויצ ריע איה וז ליברא.םימלסומ םג םידמול،יתלשממ רפס תיבל ךפהנש،הרות
הלעמ איה דוסיה ןרקלו תמייקה ןרקל םגו רגוב לכל הב הבוח לקש"ה תמורת.תפומל
תדהו.תדה ןמ קלח ןאכ תונויצה.שפנ 1850 כ ה"ס،היתושפנ רפסמל סחיב לודג סמ
דומלל שממ הבישי.הנטק הבישי םג ןאכ שי.לצומבו דאדגבב רשאמ הפורצ،הקומע
.םהינקמ תא םמצעב םיעור םידרוכה םידוהיה.לצומבכ םילהת תרימאל אלו הרותה
םתא םיקלחתמו םירהב םיעורל םהינקמ תא םירסומ םידימאה ליברא ידוהי םלואו
םגהנמ ךא،המה םינוס ליבראבש םימלסומה.דומלתה ימיב ומכ םיעודי םיאנתב חוירב
תא ריתמ וניא יעפאשה גהנמה.לארשי-ץרא לכבו דאדגבבכ יפנח אלו יעפאש אוה
תא רובקל םידוהיה םיחרכומ ריעב םיטעומ םירצונה םגש תויהו،תידוהיה הטיחשה
תסנכה-תיבב …םיבוט םימלסומהו םידוהיה ןיב םיסחיה.תופרט ואצמנש תומהבה
ליבראל ואבש םיררוכה ןיב.םירחא ינומדק רבכ יתעמשש יפכ ךא.ידיחיה ןהכה יתייה
."םינהכ םג םיאצמנ ןורחאה ןמזב

שפנ םיפלאמ הלעמל ויה ליבראבש :בתוכ 1934 תנשב ליבראב רקיבש،ילארשי ןויצ-ןב
-תיבב םידמול רתוי םילודגה.הרות-דומלתב םידמול،הנומש ליג דע דלי 180 כ םהבו
ילעב םיבר.הלפתו ך"נת עובשב תועש המכ דמלמ ירבע הרומ.יתלשממה רפסה
הכאלמהו דורי הדובעה רכש.םירחוסו םילבס،םירלדנס،םיאנב،םיעבצ :הכאלמה
ידיב טאל טאל תזכרתמו תרבוע תיעוצקמה הדובעה יכ،םהידימ תכלוהו תטמשנ
לש םהייח תא ןאכ םג חפקמ הפקהב רחסמה.םידוהי םיקיסעמ םניא הלאו םירכונ
םידימאה רפסמ.םהל עיגמה תא עיגפמב שורדל םיזיעמ םניאו וששורתנש םירחוסה
.הנברוחב הקיתע תודהי،תחפ
.ידוהיה עבורל ךומס،םהלשמ קוש היה ליברא ידוהיל
תיכרות םג ועדי ךא תיברע רקיעב ורבדש،םידוהי 5500 ליבראב ויה 1947 תנשב
םינשב לארשיל םלוכ ולע ליברא ידוהי.תידוהי-תימרא םג ורבד םקלחו תי'גנמרוכו
. 1951-1950
⚠️ Questo articolo è stato scritto in (🇮🇱 עברית) lingua, fare clic sull''icona per aprire l''articolo in lingua originale!
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🇮🇱 עברית), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!

⁉️ Articoli proprietà
🏷️ Gruppo: 🏰 Luoghi
🏳️ linguaggio articoli: 🇮🇱 עברית
🏙 Città: ♖ Erbil
🌐 Dialetto: 🏳️ Curdo - Sorani
💎 Luogo: 🌆 Città
🗺 Provincia: ⬇️ Sud Kurdistan

⁉️ Technical Metadata
©️ Il copyright di questo elemento è stato rilasciato a Kurdipedia dal proprietario della voce !
✨ Qualità Voce: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
Bad👎
✖️
 40%-49%
Bad
✖️
 50%-59%
Povero
✔️
 60%-69%
media
✔️
 70%-79%
Molto buono
✔️
 80%-89%
Molto buono👍
✔️
 90%-99%
Eccellente👏
78%
✔️
Aggiunto da ( Manu Berzincî ) su Mar 4 2016 7:53AM
✍️ Questa voce recentemente aggiornato da (Manu Berzincî) in: Mar 4 2016 7:55AM
☁️ URL
🔗
🔗
⚠️ Questa voce secondo Kurdipedia di 📏 Standards è non ancora esauriti !
👁 Questo oggetto è stato visto volte 12,284

📚 Attached files - Version
Tipo Version 💾📖🕒📅 👫 Nome Editor
📷 file di foto 1.0.112 KB Mar 4 2016 7:53AMManu Berzincî
✍️ Aggiornare questo articolo!
☰ Di più
⭐ Aggiungi alle mie collezioni
💬 Scrivi il tuo commento su questo articolo!

✍️ elementi della cronologia
🏷️ Metadata
RSS

📷 ricerca in Google per le immagini relative alla voce selezionata !
🔎 ricerca in Google per la voce selezionata !
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ voce Classifica
⭐⭐⭐⭐⭐ Eccellente
⭐⭐⭐⭐ Molto buono
⭐⭐⭐ media
⭐⭐ Povero
⭐ Bad

(Arbil) ליברא

📚 File correlati: 0
🖇 Articoli collegati: 0

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.06
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| Pagina tempo di generazione: 0,187 secondo (s)!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574