🏠 Alku
کوردیی ناوەڕاست
Kurmancî - Kurdîy Bakûr
English
کرمانجی - کوردیی باکوور
هەورامی
لەکی
Kurdîy Nawerast - Latînî
عربي
فارسی
Türkçe
עברית
Ελληνική
Française
Deutsch
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
📧Yhteystiedot
ℹ️Noin!
FacebookKurdipedia on Facebook
TwitterKurdipedia on Twitter
Dark modeDark Mode
lisää
Kurdipedia
کوردیی ناوەڕاست
🏠|📧|Noin!|Kirjasto|📅
🔀 Satunnainen erä!
❓ Apua
📏 Käyttöehdot
🔎 Tarkennettu haku
➕ Lähetä
🔧 Työkalut
🏁 Kielet
🔑 Tilini
✚ Uusi kohde
📷 Kuva ja kuvaus
Talvimaisema kotiseudultani...
📊 Tilastot ja selvitykset
Kurdistanin parlamenttivaal...
🏰 Paikkoja
Kurdistanin aluehallinnon p...
📕 Kirjasto
Kurdistan itsenäisyyden kyn...
🏰 (Slemaniya) הינמילס | Ryhmä: Paikkoja | Artikkelit kieli: 🇮🇱 עברית
⠪ Share
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
📋 Copy Link to Clipboard
👍
⭐ Sijoitus Kohde
⭐⭐⭐⭐⭐ Erinomainen
⭐⭐⭐⭐ Erittäin hyvä
⭐⭐⭐ Keskimääräinen
⭐⭐ Huono
⭐ Huono
☰ lisää
⭐ Lisää kokoelmiin
💬 Kirjoita oma kommenttisi tuote!

✍️ Kohdetta historia
🏷️ Metadata
RSS

📷 Hae Googlella liittyviä kuvia valitun kohteen!
🔎 Hae Googlella valitun kohteen!
✍️✍️ Päivittää tämän kohteen!
| 👁️‍🗨️

(Slemaniya) הינמילס
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
םינמ'תועה םיכרותה ןוטלש תפוקתב،החפ ןמילוס ידי-לע 1784 תנשב הדסונ הינמילס
ןמילוס דיצל ואצי ביבאה ימימ דחאבש םירפסמ.ןושארה דימח לודבע לש ונוטלשו
םסובמו לולצ ריוא.תורעיו תושרוח،םימ-ילחנו תונייעמ רוזאל ועלקנו ותיילמפו החפ
רימאה תא קתיר מ"ק 15 כ ובחורו מ"ק 45 כ וכרואש،הרופה קמעה.ביבאה-יחרפ חירב
ינב.ריע הז קמעב םיקהל הטלחה החפ ןמילוס לש ובלב הלמג םוקמב וב.ומיסקהו
.ןויערב וכמתו םה ףא ומסקוה תינמ'תועה תיכרותה הלוצאה ינב םלוכ ויהש،ותיילמפ
،הכולמה ןומרא،הלשממה תיבל הניפ-ןבא חינה רצק ןמז ךותו ונויער תא שמימ ןמילוס
ונבש הכאלמ ילעבו،םיאנב - םילעופ יפלא רוזיאל ואבוה.הלוצאה-ינבל ךוניח תודסומ
אלש דע החנ אל רימאה לש ותעד.דגסמ،רפס-יתב،רחסמ-יתב،קושה :תוברל ריעה תא
אוה.הכרב םש הרוש םידוהי שיש םוקמבש ןימאה יכ،ריעב וררוגתי םידוהי םגש גאד
תידוהי הליהק התייה הבו (רוחשה רהה) "גאד-ארק" הבורקה ריעה לא תחלשמ חלש
ןוצרב ונענ םידוהיה.דאדגב םעו סרפ םע םיבוט םירשק הל ויהש،תגשגשמו הרישע
،ןומא-רב לאירבג םכח לש ותושארב،םידוהי לש הצובק האבו רימאה לש ותשקבל
םהינפ תא םדיקו םתארקל אצי ומצעבו ודובכב אחפ ןמילוס.השדחה ריעב בשייתהל
הכרב םתאבהש עדוי ינא םויה ול רמאו לאירבג םכח לש ודי תא ץחל،תופי םינפ רבסב
רבד.ריעה םורדב ורחב םהו תידוהיה הנוכשה תא םיקהל ןכיה רוחבל םהל ןתנ.ונריעל
ריעל הביבסב םירפכה ידוהי לכ ורגיה הנש ךות.תסנכ-תיבל הניפ-ןבא וחינה ןושאר
.ידוהיה עבורה תא ונב םשו ריעה לש המורדב וררוגתהו השדחה הינמילס
האמכ םש םיבשוי" :הינמילס לע רפסמ 1827 תנשב ריעב רקיבש،ללה תיבד דוד 'ר
،דאמ הפי תסנכ-תיב םהל،הנידהב ידוהי לשכ םנושלו םהיסומינש תוידוהי תוחפשמ
"הכאלמ-ילעב םה םיראשנה،םירחוס םבור
םג ויה.םידב תעיבצ،הגירא،תוטייח،תופרוצ :תוכאלמבו،רחסמב וקסע םידוהיה
אגאה לש ותוסחב ויהש םושמ םיבוט םיאנתב ויח םה.םירפכה ןיב ודדנש םילכור
.ויקסע תא להנל ול ורזעו םינומלש ול ומלשש
םהידלי תא וחלשש תוחפשמ ויה.דאדגב ידוהי םע קודה רשק לע ורמש ריעה ידוהי
הרשכה םהל תונקהל ידכ לובנטסיאל וחלשנו תונייטצהב ומייסו דאדגבב דומלל
הרטשמ חקפמ תגרדב ינשהו הקפסאה ליחב ףולא-ןגס תגרדל עיגה םהמ דחאו תיאבצ
.הינוויד זוחמב
המחלמה םותבו בער תפרחמ ולבס הינמילס ידוהי הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
-רב בוט-םוי ברה הליהקה שאר.רפתשה םידוהיה בצמ،קאריעל םיטירבה תסינכ םעו
.ריעה תצעומ רבחכ רחבנ ןומא-רב לאירבג םכח לש ודכנ،ןומא
-יתבב.םידוהי ויה וירומ תיברמש ידוסי רפס-תיב ידוהיה עבורב םקוה םיעבראה תונשב
ולבקו םיינוכיתה םהידומיל תא ומייסש םידוהי םידלי םג ודמל ריעבש םיינוכית רפס
.דאדגבב הטיסרבינואב דומלל וכישמה םקלחו תורגב תודועת
ידכ ריעל ועיגה לארשי-ץראמ םי"רדשו לארשי-ץרא םע רשק לע ורמש הינמילס ידוהי
.תובישיל תומורת ףוסאל
םכחל ונפו ינחור העור אלל הראשנ תידוהיה הליהקהו לארשי-ץראל הלע בוט-םוי ברה
הליחת חלש חנ םכח.ברל םהל גואדל ונממ ושקבו ק'גנס-יוכ לש הברכ ןהיכש חנ קחצי
התייה רבכ הינמילסב.תוקונית דמלמו קדובו טחוש להומ،ברכ שמשל וידימלתמ דחא
.שדוקה תכאלמ לכ תא תושעל קיפסה אל דחא ברו תסנכ-יתב 3 הב ויהו הלודג הליהק
הינמילסל םיסנ םכח עיגהב،םיסנ םכח ונב תא םג הינמילסל חולשל טילחמ חנ םכח
ןהכיו הינמילסל רובעי ומצע אוהש טילחמ חנ ברהו ריעה ינבר ינש ןיב םיחתמ ורצונ
.םיסנ םכח ונב תא ק'גנס-יוכ לש הברכ ומוקמב הנימו ריעה לש הברכ
םימלסומהו הלמשחתה דאדגבב הריואה ינאליכלא ילע דישר דרמ ימיב 1941 תנשב
،םיבר רחסמ ירשקו החפשמ ירשק םהיניב ויהש،ה'צבלחו הינמילס ידוהי.םידוהיב וערפ
.רוזאב רקיבש ללה המלש לש ודודיעב،תימואל תינויצ העונת ומיקהו וררועתה
.לארשי-ץראל תולעל םענכשל התסינו םידוהי רעונ ינב םע םישגפמ המייק העונתה
.קשנב שומישהו תירבעה הפשה םג ודמלנ םייאשחה םישגפמב
רשאכ،תילכראירטפ הרבחב ויח ןאתסידרוכ ידוהי הינמילסב םג תוליהקה ראשב ומכ
שארש לככו דחא תיב קשמב םלוכ ורג וידכנו וינתח ויתולכ וינב،החפשמה שאר
.רתוי תשגרומ התייה הרבחב ותעפשה ןוממבו םינתחב،םינבב ךרובמ היה החפשמה
םולשת תא וכסח ךכבו םהיתוחפשמ יבורק םע ןיאושינ תירבב ואב הינמילס ידוהי
.םלשל ותורשפאב היה דחא לכ אלשו הובג היהש רהומה
،תושפנ 400 כ - ה'צבלח ידוהיו תושפנ 1500 כ ןהש תוחפשמ 300 ונמ הינמילס ידוהי
.1951 תנשב לארשיל םלוכ ולע

⚠️ Tämä tuote on kirjoitettu (🇮🇱 עברית) kieli, klikkaa kuvaketta avata kohteen alkukielellä!
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🇮🇱 עברית), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!

⁉️ Kohdetta Kiinteistövälitys
🏷️ Ryhmä: 🏰 Paikkoja
🏳️ Artikkelit kieli: 🇮🇱 עברית
🏙 Kaupungit: ⚪ Sulaimaniyah
🌐 Kieli - Murre: 🏳️ Kurdi - Sorani
🗺 Maa - Alue: ⬇️
💎 Paikka: 🌆

⁉️ Technical Metadata
©️ Tekijänoikeus Tämän tuotteen on myönnetty Kurdipedia mukaan kohteen omistajalle!
✨ Tuote Laatu: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
Huono👎
✖️
 40%-49%
Huono
✖️
 50%-59%
Huono
✔️
 60%-69%
Keskimääräinen
✔️
 70%-79%
Erittäin hyvä
✔️
 80%-89%
Erittäin hyvä👍
✔️
 90%-99%
Erinomainen👏
78%
✔️
Lisääjä (Manu Berzincî) on Mar 4 2016 7:49AM
✍️ Tämä kohta on hiljattain päivittänyt (Manu Berzincî) on: Mar 4 2016 7:56AM
☁️ URL
🔗
🔗
⚠️ Tämän tuotteen mukaan Kurdipedia n 📏 Standardit ei ole viimeistelty vielä!
👁 Tämä tuote on katsottu 11,027 kertaa

📚 Attached files - Version
Tyyppi Version 💾📖🕒📅 👫 Toimittajatunnuksesi
📷 Kuvatiedostoa 1.0.151 KB Mar 4 2016 7:49AMManu Berzincî
📚 Kirjasto
  📖 lisää...


📅 Tapahtumien aikajärjestys
  🗓️ 07-03-2021
  🗓️ 06-03-2021
  🗓️ 05-03-2021
  🗓️ 04-03-2021
  🗓️ 03-03-2021
  🗓️ 02-03-2021
  🗓️ 01-03-2021


💳 Lahjoita
👫 Kurdipedia jäsentä
💬 Palautetta
⭐ Käyttäjän Kokoelmat
📊 Tilastot Artikkelit 381,133
Kuvat 61,889
Kirjat 11,709
Liittyvät tiedostot 49,304
📼 Video 182
🗄 Lähteet 15,930
📌 Actual
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011
...
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011
Kurdistanin parlamenttivaalien alustavat tulokset - 2013
...
Kurdistanin parlamenttivaalien alustavat tulokset - 2013
Kurdistanin aluehallinnon parlamenttitalo Hewlêrissä
...
Kurdistanin aluehallinnon parlamenttitalo Hewlêrissä
Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä?
...
Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä?

Kurdipedia.org (2008 - 2021) version: 13.03
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| Sivu sukupolven aika: 0,11 toinen!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574