🔓 כניסה
➕ לשלוח
📁 עוד ...
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅 19-05
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 19-05 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆19-05-2019
📆18-05-2019
📆17-05-2019
📆16-05-2019
📆15-05-2019
📆14-05-2019
📆13-05-2019
📂 עוד ...
📅19 May
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,125) הספרים|||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 279,737 | תמונות 52,798 | ספרים 10,125 | קבצים הקשורים 31,140 | 📼 Video 146 | 🗄 מקורות 11,150 |
📕 רושא ץראב םידבואה | 🏷️ קבוצה: הספרייה | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
עדכון פריט זה!

רושא ץראב םידבואה

.1999 תנשב ינש הרודהמו 1988 תנשב רואל אצי רפסה
לבבו רושא תויולגמ ןאתסידרוכ ידוהי תודלות תא הרצקב רקוס רפסה ןושארה וקלחב
םיטירבה،םיכרותה،םיברעה،םילוגנומה،םיתרפה،םיסרפה ןוטלש תפוקתבו
;1950-1951 םינשב לארשיל םידוהיה לש םתילע דע םיקאריעהו
،לצומ :םירעב ןאתסידרוכ ידוהי תוליהק לש רצק רואת שי רפסה לש ינשה וקלחב
;רודנוסו קוהוד،ארקע،אידמע
רבחמ לש ותדלומ ריע וכאז ידוהי תליהקב קסועה ישילשה קלחה אוה רפסה לש ורקיע
،החפשמה ייח תוחרוא،היתואטמיס،היקווש،רהנה،וכאז ריעה רואית שי הז קלחב רפסה
.'דכו תרוסמו תוברת،םיגהנמ،הכאלמו רחסמ
תוחפשמה לכ לש םהירוגמ םוקמ ןויצב וכאז ידוהי תוחפשמ תמישר היוצמ רפסה ףוסב
.רפסב איה ףא תאצמנה ריעה תפמב
،וכאזמ הרות רפס،יתרוסמה םשובלב םידרוכ םידוהי לש תונומת םג ללוכ רפסה
הניגנ ילכ،םידוקיר،םיטישכת،תועימק،ותדובעב ידוהי טחוש،רדחב םידמול םידלי
.דועו לארשיל םילוע
.ירבע - ידרוכ-ימרא ןולימל דוסיה תא יתחנה הז רפסב
02-6792221 'לט הנוי יכדרמ רבחמה לצא רפסה תא גישהל ןתינ
⚠️ הערה: אין לנו קובץ PDF של ספר זה, אנא עזור כורדיפדיה כדי לקבל את הקובץ הזה! 📕 שלח ספר
⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה:📕 הספרייה
🏳️ שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
📄 PDF ✖️
🌐 ניב🇮🇱 עברית
📄 סוג המסמך⊶ שפת מקור
📙 ספר☀️ גיליון כורדי
🗺 פרובנס🇮🇱 ישראל

⁉️ Technical Metadata
✨ איכות פריט: 70% ✔️
70%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 9:16AM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (مانو بەرزنجی) על: Mar 4 2016 9:18AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 5,454

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.110 KB Mar 4 2016 9:16AMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!

רושא ץראב םידבואה

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 0
🏁 שפות...
🏁 שפות מאמרים%
کوردیی ناوەڕاست211,333%75.54
Kurmancî - Kurdîy Bakûr45,992%16.44
عربي9,567%3.41
کرمانجی - کوردیی باکوور4,684%1.67
هەورامی3,736%1.33
English1,694%0.60
فارسی1,178%0.42
Türkçe476%0.17
Nederlands186%0.06
Française184%0.06
Deutsch151%0.05
Kurdîy Nawerast - Latînî70%0.02
Pусский59%0.02
Svenska39%0.01
لەکی37%0.01
Italiano35%0.01
עברית29%0.01
Español27%0.00
日本人18%0.00
Ελληνική13%0.00
中国的11%0.00
Fins11%0.00
Norsk10%0.00
Հայերեն10%0.00
🏷️ קבוצה...
🏷️ קבוצה מאמרים%
🔤 מילים וביטויים154,660%55.32
👫 ביוגרפיה24,602%8.79
📕 הספרייה20,955%7.49
✌️ חללי18,353%6.56
🏰 מקומות13,840%4.95
📅 תאריכים ואירועים9,927%3.55
💬 ציטוטים וביטויים9,819%3.51
🚼 שמות כורדים4,853%1.73
📷 תמונה ותיאור4,741%1.69
📝 מסמכי מפלגות כורדיות4,667%1.66
📊 סטטיסטיקה וסקרים4,603%1.64
📖 מאמרים2,124%0.75
☂️ מפלגות וארגונים1,490%0.53
🔣 שונים1,146%0.40
📄 פרסומים934%0.33
😊 בדיחות719%0.25
🎵 יצירות אמנות536%0.19
💎 מקומות ארכאולוגיים460%0.16
💚 חללי (Al-Anfal)422%0.15
👪 שבט - שבט - הכת193%0.06
🌏 מפות167%0.05
📼 וִידֵאוֹ146%0.05
🍛 מטבח כורדי74%0.02
🌳 Environment of Kurdistan53%0.01
🎥 אלבומים32%0.01
🔧 27%0.00
🏆 משחקים מסורתיים כורדים18%0.00
🔬 מַדָע7%0.00
💣 2%0.00
👫 חברי כורדיפדיה...
📩👫 חברי כורדיפדיה📷 מאמרים%
📩زریان سەرچناری121,171%43.31
📩هاوڕێ باخەوان111,092%39.71
📩مانو بەرزنجی20,876%7.46
📩سەریاس ئەحمەد12,905%4.61
📩نالیا ئیبراهیم1,819%0.65
📩ئاراس ئیلنجاغی1,294%0.46

Kurdipedia.org (2008 - 2019) version: 11.05
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,125 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574