🔓 כניסה
➕ לשלוח
📁 עוד ...
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅 19-11
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 19-11 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆19-11-2019
📆18-11-2019
📆17-11-2019
📆16-11-2019
📆15-11-2019
📆14-11-2019
📆13-11-2019
📂 עוד ...
📅19 November
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,509) הספרים|||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 365,757 | תמונות 55,872 | ספרים 10,509 | קבצים הקשורים 35,452 | 📼 Video 158 | 🗄 מקורות 12,638 |
📖 הסתדרות ידוהי תיילע | 🏷️ קבוצה: מאמרים | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
עדכון פריט זה!

הסתדרות ידוהי תיילע

קבצים הקשורים 📂
םיירקיעה תודסומה ויה ןאתסידרוכ תוליהקב תסנכה יתב יכ קפס ןיא
םכח דמע הליהקה שארב .הלש תודהיהו חורה ייח זכרמו הליהקה לש
,םיתיעל .םידליל הרות דמיל ףאו להומו טחוש ,ןזח םג שמישש ישאב
יפלכ הליהקה חכ אב שמשל תונוטלשה םעטמ השרומה םג היה אוה
.תונוטלשה
תנשב קאריע ןופצבש ןאתסידרוכב לועפל הלחה (סנאילא) ח"יכ תרבח
םינושארה תונויסינה ויה הלא .תונבלו םינבל רפס יתב הדסייב ,1903
ךכב אל םתובישח ךא ,ןאתסידרוכ תוליהקב תרדוסמ הלכשה קינעהל
הדבועה םצעב םא יכ ,הלוגב םיירבע רפס יתבב ודמיל םיידוהי םירומש
,ילכלכה ןבצמ לע וחוודו תוחדינ תוליהקל תועיסנ וכרע רפסה יתב ירומש
ויה תודהיו תוברת יזכרמ םע תוליהקה לש רשקה ,זא דע .יתדהו יתרבחה
.םהיחילש י"ע וא ,דדגבב הפנעה הליהקה תועצמאב
ולחה ,ןאתסידרוכ תוליהקב םיימואלהו םייתדה םיחילשה ירוקב
םילשורימ םיחילש ועיפוה 1616 ב רבכ .םינשב תואמ ינפל
יתבש לש ותרות תא ץיפהל םיחילש ואב 1669 בו ןאטסידרוכב
הירבט ,םילשורימ םיחילשה תעונת הברתמ ,ךליאו 1760 מ .יבצ
.הפוריאב םידוהיה תוליהקמ ףאו תפצמו
קר אל התעמ ךא י"אמ םיחילשה תעונת תקזחתמ 19 ה האמב
תא ןייצל בושח .ןאצומו תוליהקה רקחל םג אלא תומורת ףוסיאל
,(1848) הירבטמ דמחנ ןימינב ,(1867) ללה תיבד דוד יבר ,םיחילשה
םימחר ןכו (1971) ןאמלטסעק לאיחי 'רו ןמלז רואינש 'ר ,היחתפ 'ר
.םילשורימ יתשיניו רואינ ףסוי 'רו ,םילשורימ הזור-הל-יד
,י"אב הקדצו הרות תודסומ ןעמל םיפסכ ףוסיאב וקסעש םיחילשה
,רומאכ ךא .לבבו סרפ ידוהיל םג םא יכ ןאתסידרוכל ודחוי אל
תרשע" תובקע תא ושפיחו םינותנ ופסא ,םיפסכ ירחא ורתשמ רתוי
םיכרדה ידיצלש תוליהקה םע קר רשקב ואב םיחילשה ."םיטבשה
הניינמ בור תא ווהש ןאתסידרוכ ירהב תוחדינ תוליהק ךא .תוישארה
ועיגה ולא תוליהקל .םיחילשה תא תוארל וכז אל וז תודהי לש
.ליבראו הידאמע ומכ תוליהקב רקיעב םבשומ ועבקש "הנשמ יחילש"
םיעוגעג םהב וררועו תוחדינה תוליהקה ייחב רוא ןרקכ ויה םהירוקיב
וסחייתהו הבהאב תוליהקה ידוהי י"ע ולבקתנ םיחילשה .שדוקה ץראל
םהילגר תופכ םיקשנמ ויהו םתארקל ואצי .םישודק לאכ םהילא
ימ תאו םהילגר וצחר םש םתיבל םהיפתכ לע םואשנ רחא ,םהינקזו
םתלכלכו םיחילשה תואצוה (הלדוטמ ןימינב 'ר) השודקב ותש הצחרה
,ישארב ,וכאז :ומכ תודחא תוליהקב הגוהנ התיהש הליהקה תפוקמ ושענ
"םילקש" התנוכש העובק ףסכ תסכמ ונתנ ךכל ףסונ .דועו הידאמע
םילקשה" .חילשל תישיא -הבדנל ףסונב תאזו ,לארשי ץראל הדעונשו
םהל ונק ףא םיבר םידוהי .תועיבקב הנשב הנש ידמ םינתינ ויה תובדנהו
םילבקמ ןכו חילשל ונתנש ףסכ םכס תרומת ,שדוקה ץראב רבק תקלח
רבקנ וליאכ בשחנו ותרובק תעב תמה ידיב ומש ותואש הריכמ רטש ונממ
:ןוגכ לארשי ץראב הקדצ תופוקל םיפסכ םיבדנמ ויה ,תאזל ףסונ .י"אב
,תפצב יאחוי רב ןועמש יבר תפוק ,הירבטמ סנה לעב ריאמ יבר תפוק"
."ונמא לחר תפוקו ןורבחב תובאה תפוק
.םירופיסבו הרישב ףא היוטב תא האצמ ,לארשי ץראל םתבהא
,ןאתסידרוכ ידוהי ןיבמ םינטייפהו םיררושמה ויה םיטעמש תורמל
לארשי ץראל םיסחייתמ ,הלילעהו הרישה יקרפו םיטויפה בור ירה
.וצראב לארשי םעלו
ינפלש םינשב לארשי ץראל ולעש ןאתסידרוכמ םידוהיה בור
תוביבסמ -ןאתסידרוכ ירוזא העבראמ ואב ,הנושארה םלועה תמחלמ
,קאריעב לקדיחהו תרפה תברקבש םירההמ "רכב-ריד" תיכרותה ריעה
"זירבט" רעיהו "הימרוא" םגא תביבסמו "חאשנמרכ" יסרפה לבחהמ
.ןא'גיברזאב יסרפה לבחב
דואמ רהמ וטלקנו הירוסו דאדגב ךרד לארשי ץראל ועיגהש םילועה
םהיבורקל םידדועמ םיבתכמ םיבתוכ ולחה ,ץראה ףונבו םייפכ תדובעב
הליחת הפיקהש היילעה ,ןכאו .הצרא תולעל םהב וציאהו ןאתסידרוכב
תונשב רבכ .רבוגו ךלוה היילעה םרזו תרשרש תבוגתל הכפה ,םידדוב
ץראל ולע םלוכש םידוהימ ןאתסידרוכב םימלש םירפכ ונקורתנ 30 ה
.לארשי
דצמ השק ץחלמ ןאתסידרוכב תוליהקה תולבוס הנידמה םוק רחאל
ץראב םיבורקה םע בתכתהל וא רגהל תורשפא רדעהב .תונוטלשה
ןקלחו לארשי ץראב ןקלחש תועוסש תובר תוחפשמ וראשנ .לארשי
רחאל ,תונושארה םינשב התאגו הכלהש ןויצל הגרעה .ןאתסידרוכב
םיבר םיריעצו תוחפשמה דוחיאל ההימכב יוטיב ידיל האב ,הנידמה םוק
תא ריבגמה רבד - לארשי יפלכ היולג הדהא תנגפהב תאצל םיזיעמ ףא
םיבר םיריעצ לש םרסאמל איבמהו תונוטלשה י"ע םידוהיה תפידר
םהיניב םיבתכמ ירשק םויק :ןוגכ תינויצ תוליעפ תמשאב םימשאומה
."לארשי לוק"ל הנזאהו ץראב םהיבורק ןיבו
םידוהיה לכ תריגה תושרהל קאריע תלשממ הטילחה 1951/2 ףרוחב
עצבמ לע הזירכמ לארשי תלשממ .הצראב םשוכר לכ וריאשיש יאנתב
ידוהי לכ םהיניב ,קאריעמ םידוהי 125,000 הלעמו "הימחנו ארזע"
.תיקריעה ןאתסידרוכ
םיטלבתמ ,ןאתסידרוכ תודהי לש התוישרושו התוברת ,הייפוא
.םתולגב תחנ וור ןאתסידרוכ ידוהיש רמול השק .הז היילע עצבמב
הרגסנ וז הליהק .םקלח תנמ ויה אל דמש תופידרו תוערפ םרב
תועפשהמ הקוחר התיהו ,הנש םיפלא תשולש ךשמ ןאתסידרוכ יררהב
תורדסמו ונוש תותד ,ודרוה תוכלממ .תוצראו םימע ודקפש תורעסמו
הרמש ,וז הליהק ךא ,הרוצ שבלו הרוצ טשפ םלועו ופלחתנ תוינידמ
.הלש יתוברתהו יתרבחה יתדה הנויבצ לע
דומעל ולכי אל ,םצראל ןאתסידרוכ ידוהי לש זעה רשקה תורמל
םג ולו לארשי ץראל תולעל ןתינ יכ הרושבה .י"אל םתבהא ינפב
ולע םהו הלועפל רהמ שיח םתוא הררוע ,םשוכר תשיטנ ריחמב
.ןיטולחל תיקריעה ןאתסידרוכ הנקורתנ ךכו .םהינומהב ,רומאכ
םפסכ טעמ םגו לכה םהירוחאמ םיריאשמ םהשכ וסינ םידוהי תובבר
.םייקריע םידיקפ ידי לע דדשנ ,ליצהל וסינש
םג היילעה תרבוג קאריעב ןאתסידרוכ ידוהי תליהק לוסיח םע
םישועו םהיתומוקממ םירקוע םימלש םירפכ . תיסרפה ןאתסידרוכמ
.לארשיל םשמו ןארהטב היילעה זכרמל לגרב מ"ק תואמ לש ךרד
⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה:📖 מאמרים
🏳️ שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
🌐 ניב🇮🇱 עברית
📄 סוג המסמך⊶ שפת מקור
📙 ספר⚔ ההיסטוריה
🗺 פרובנס🇮🇱 ישראל

⁉️ Technical Metadata
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 8:47AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 6,115

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.17 KB Mar 4 2016 8:47AMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!

הסתדרות ידוהי תיילע

📚 קבצים הקשורים: 1
📂[ עוד...]
🖇 פריטים המקושרים: 0
🏁 שפות...
🏁 שפות מאמרים%
کوردیی ناوەڕاست226,558%61.94
هەورامی61,568%16.83
Kurmancî - Kurdîy Bakûr56,524%15.45
عربي9,733%2.66
کرمانجی - کوردیی باکوور4,707%1.28
فارسی2,250%0.61
English1,765%0.48
Kurdîy Nawerast - Latînî1,181%0.32
Türkçe482%0.13
Nederlands190%0.05
Française188%0.05
Deutsch159%0.04
Pусский59%0.01
Svenska54%0.01
لەکی37%0.01
Italiano35%0.00
עברית29%0.00
Español27%0.00
日本人18%0.00
Ελληνική13%0.00
中国的11%0.00
Fins11%0.00
Norsk10%0.00
Հայերեն10%0.00
🏷️ קבוצה...
🏷️ קבוצה מאמרים%
🔤 מילים וביטויים227,781%62.29
👫 ביוגרפיה25,092%6.86
📕 הספרייה21,972%6.00
🏰 מקומות20,788%5.68
✌️ חללי18,778%5.13
💬 ציטוטים וביטויים12,035%3.29
📅 תאריכים ואירועים10,312%2.82
📝 מסמכי מפלגות כורדיות5,089%1.39
📷 תמונה ותיאור4,868%1.33
🚼 שמות כורדים4,850%1.32
📊 סטטיסטיקה וסקרים4,777%1.30
📖 מאמרים2,524%0.69
☂️ מפלגות וארגונים1,623%0.44
🔣 שונים1,140%0.31
📄 פרסומים948%0.25
😊 בדיחות731%0.19
🎵 יצירות אמנות552%0.15
💎 מקומות ארכאולוגיים472%0.12
💚 חללי (Al-Anfal)422%0.11
👪 שבט - שבט - הכת195%0.05
🌏 מפות178%0.04
📼 וִידֵאוֹ158%0.04
🌳 Environment of Kurdistan92%0.02
👩 סוגיות נשים90%0.02
🍛 מטבח כורדי74%0.02
🎥 אלבומים33%0.00
🔧 30%0.00
🏆 משחקים מסורתיים כורדים17%0.00
🔬 מַדָע14%0.00
💣 4%0.00
💕 שיר2%0.00
📕 הספרייה...
📕 הספרייה - 🏷️ קבוצהPDF
1
🌿 4
📚 אוספים36
😞 אל אנפאל & חלבג'ה207
🎶 אמנותי89
📙 אנציקלופדיה8
📖 ביוגרפיה120
🌏 גאוגרפיה47
☀️ גיליון כורדי731
📜 דווח180
⁉️ דת ואתאיזם846
⚔ ההיסטוריה1,040
🎒 השכלה112
📖 זכותו של אדם10
📝 זכרונות312
👪 חברתי74
🔎 חקירה242
🌾 חקלאות35
🏕 טיול80
☠ טרור48
🚼 ילדים183
📚 כל כתבים20
📰 כלי תקשורת167
💰 כלכלה95
📖 כתבה405
🌐 לשוני382
📄 מאמרים וראיונות205
☢ מדע77
🎵 מוסיקה16
📖 מחוכם782
💻 מחשב32
📘 מילון184
🐉 מקרא32
⚖ משפטי139
👩 נשים95
📈 נתון60
👪 סוציולוגי77
🏀 ספורט10
☭ ספרות עבודה44
📖 ספרותי512
🤔 פילוסופיה315
📖 פסיכולוגיה105
👮 צבאי14
📖 רומן593
⛑ רפואי86
🔣 שונים623
🌼 שירה921
📅 תולדות27
🎭 תיאטרון177
📃 תכנית65
🎒 תכנית לימודים66
📄 תעודה70
🎋 תרבות148
🎦 תרחיש8

Kurdipedia.org (2008 - 2019) version: 11.11
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 10,733 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574