🔓 כניסה
➕ לשלוח
📁 עוד ...
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅 23-08
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 23-08 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆23-08-2019
📆22-08-2019
📆21-08-2019
📆20-08-2019
📆19-08-2019
📆18-08-2019
📆17-08-2019
📂 עוד ...
📅23 August
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,349) הספרים|||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 359,940 | תמונות 54,394 | ספרים 10,349 | קבצים הקשורים 33,280 | 📼 Video 148 | 🗄 מקורות 11,836 |
🏰 (Karkuk) כוכרכ | 🏷️ קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
עדכון פריט זה!

(Karkuk) כוכרכ

.ןאריא םע לובגל ךומס קאריע חרזמב תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
זכרמ התיה רשאכ ,דכא ךלמ ןו'גרס לש ויתובותכב תרכזנו הקיתע ריע איה כוכרכ
.םינש 100 הב וטלשו ס"הנפל 22 ה האמב דכאלו רמושל ושלפש םיתוגה ץראל בושח
רפסב תרכזנו רושא תכלממ לש הינשה הריבה התיהש ,"חלכ" איה כוכרכ תרוסמה יפל
ריע תבחר תאו הונינ תא ןביו רושא אצי איהה ץראה ןמ" : א"י קוספ 'ד קרפ תישארב
.ותכלממל הפרוצו לבב ךלמ יברומח ידי-לע השבכנ ס"הנפל 18 ה האמה ףוסב"חלכ תא
.לבבל םיטבשה תרשע םע הלגוהש ,ןימינב טבשמ כוכרכ ידוהי לש םאצומ תרוסמה יפל
,ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב היה רתסא תליגממ הכלמה רתסא לש הדוד יכדרמ
.ןימינב טבשמ רמולכ
םקלחו ןאתסידרוכל וחרב םיבר םידוהי 1400 תנשב דאדגב תא שבכ גנל רומית רשאכ
.כוכרכ ידוהי יפב ידאדגבה יוגיהה ןאכמו כוכרכל ועיגה
וחלשנ הינבמ הברהו לצומ זוחמב הללכנ כוכרכ ריעה םינמ'תועה ןוטלש ימיב
.םייאמדקאו םייאבצ רפס-יתבב דומלל לובנטסיאל
.תואלקחבו תוריעז תוכאלמב ,רחסמב וקסע כוכרכ ידוהי בור
'ר יאצאצמ) ינאזרב איחי ברה דמע השארבש תידוהי הליהק כוכרכב התיה ז"יה האמב
רוד רחא רוד וירחא וינב ומקו קדצ-הרומו בר ןאכ שמש אוה .(לצוממ ינודא לאומש
.ב"סרת תנש דע םינזחו םינייד המהו
םידוהי תוחפשמ םייתאמכ ,(1827) ז"פקת תנשב ,הב אצמ ללה תיבד דוד 'ר עסונה
.תסנכ-תיב םהלו
וקסעו תויונח המכב וקיזחהש םידוהי ,(1845) ה"רת תנשב ,ןאכ אצמ ןרטש עסונה
.לאקזחי םכח אוה םהלש ישארה ברהש ןייצמו רחסמב
רהה שאר לע היצח היונב ריעהש ןייצמ (1848) ח"רת תנשב ןאכ רקיבש ,ינשה ןימינב
.רחסמה להנתמ תיתחתה ריעב .רהה תיתחתבש רושימה ךרואל ערתשמ ינשה היצחו
.תיתחתה ריעב םיררוגתמ םידוהיה
םש לע ,תונבל דחאו םינבל דחא ,כוכרכב רפס-יתב ינש ח"יכ תרבח החתפ 1906 תנשב
.דאדגבמ ירודכ רזעילא רס ,םיפסכה םרות
םיטירבה ןוטלש תפוקתבו לדג כוכרכב םידוהיה רפסמ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
-תיבב גוצייל וכז ףא כוכרכ ידוהי .תידוהיה הנוכשב רפס-תיב ריעב חתפנ קאריעב
.יקאריעה םירחבנה
3000 כ וז ריעב םידוהיה רפסמ" :בתכ (1942) ב"שת תנשב םש רקבש ירבע לעופ
ינפ לעש רשגל רבעמ ,קיתעה הקלחב םיזכורמ םהו שפנ 25000 תב היסולכוא ךותמ
ףא ,םידוהיה עבורב םיררוש ןויקנ-יאו תופיפצ ,ףרוחב ויתודג לע רבועו ץיקב שבי לחנ
םיעינצמו ץוח יפלכ םמצע םימצמצמ םה םינכשה דחפמ ךא ,םידימא םג םכותב שי יכ
בבוסל ולדח תונורחאה םינשב .הכאלמ ילעבו םילכור םהמו רחסמב רכנ םמוקמ .תכל
לכ יללושמל ויהו ירקיעה םתסנרפ רוקמ םתסנ ךכ-ידי-לע .םינכשה דחפמ םירפכב
דרמ ימיב …טלושה דוסיה ויהש .ידרוכהו ילבבה - תודוסי ינשמ תבכרומ הדעה .דמעמ
תאצל וזעה אלו םהלש עבורב םירוגס ,םידחא תועובש ךשמב ,םידוהיה ויה ילע דישר
רחא ונשפחו ,יטירבה אבצה ידמ ישובל םירבע םילעופ תצובק ,כוכרכל ונאוב .םמוחתמ
םילייח םהש "םילשורי ירוחב" הארמל םוצע םשור השע - םוקמה ידוהי םע רשק
ואלמתנ ,םהיחאל םישחכתמ םניאו הרותה ןושלב םירבדמ תאז םעו רבד לכל םייטירב
הירזע ,היננח ,לאינד :םיקידצ לש םירבק שי כוכרכב ."לארשי ןמלא אל :קופס לש שגר
.םיקידצה תורבק לע םיחטתשמו לגרל םילוע ויה םידוהיה תועובשה גחבו
,דאדגב ירחא יעיברה םוקמל םייקאריעה תונוטלשה יניעב בשחנ כוכרכב ידוהיה בושיה
םתילע דע ,ןורחאה ןמזה דע יקאריעה טנמלרפב בשי כוכרכ ידוהימ גיצנ .לצומו הרצב
לגרל ולע ןאתסידרוכ ידוהי םיגחבו הירזעו היננח ,לאינד :םירובק כוכרכב .לארשיל
.םירבקה לע חטתשהל
תנשב לארשיל ולע םלוכו תוידוהי תוחפשמ 300 כ כוכרכב ואצמנ 1947 ז"שת תנשב
.1951
⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה:🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
💎 מקום🌆 עיר
🌐 ניב🏳️ כורדי - Sorani
🏙 ערים🔥 Kerkuk
🗺 פרובנס⬇️ דרום כורדיסטן

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 8:15AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 7,034

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.111 KB Mar 4 2016 8:15AMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!

(Karkuk) כוכרכ

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 0
🏁 שפות...
🏁 שפות מאמרים%
کوردیی ناوەڕاست222,178%61.72
هەورامی61,567%17.10
Kurmancî - Kurdîy Bakûr56,416%15.67
عربي9,663%2.68
کرمانجی - کوردیی باکوور4,697%1.30
English1,713%0.47
فارسی1,197%0.33
Kurdîy Nawerast - Latînî1,181%0.32
Türkçe479%0.13
Française187%0.05
Nederlands186%0.05
Deutsch153%0.04
Pусский59%0.01
Svenska40%0.01
لەکی37%0.01
Italiano35%0.00
עברית29%0.00
Español27%0.00
日本人18%0.00
Ελληνική13%0.00
中国的11%0.00
Fins11%0.00
Norsk10%0.00
Հայերեն10%0.00
🏷️ קבוצה...
🏷️ קבוצה מאמרים%
🔤 מילים וביטויים226,779%63.00
👫 ביוגרפיה24,907%6.91
📕 הספרייה21,667%6.01
🏰 מקומות18,831%5.23
✌️ חללי18,497%5.13
💬 ציטוטים וביטויים11,119%3.08
📅 תאריכים ואירועים10,135%2.81
📝 מסמכי מפלגות כורדיות4,868%1.35
🚼 שמות כורדים4,852%1.34
📷 תמונה ותיאור4,846%1.34
📊 סטטיסטיקה וסקרים4,696%1.30
📖 מאמרים2,221%0.61
☂️ מפלגות וארגונים1,515%0.42
🔣 שונים1,144%0.31
📄 פרסומים943%0.26
😊 בדיחות730%0.20
🎵 יצירות אמנות547%0.15
💎 מקומות ארכאולוגיים463%0.12
💚 חללי (Al-Anfal)422%0.11
👪 שבט - שבט - הכת195%0.05
🌏 מפות173%0.04
📼 וִידֵאוֹ148%0.04
🍛 מטבח כורדי74%0.02
🌳 Environment of Kurdistan67%0.01
🎥 אלבומים34%0.00
🔧 30%0.00
🏆 משחקים מסורתיים כורדים18%0.00
🔬 מַדָע14%0.00
💣 2%0.00
💕 שיר2%0.00
📕 הספרייה...
📕 הספרייה - 🏷️ קבוצהPDF
1
🌿 4
📚 אוספים36
😞 אל אנפאל & חלבג'ה206
🎶 אמנותי88
📙 אנציקלופדיה8
📖 ביוגרפיה118
🌏 גאוגרפיה47
☀️ גיליון כורדי721
📜 דווח179
⁉️ דת ואתאיזם842
⚔ ההיסטוריה1,021
🎒 השכלה113
📖 זכותו של אדם11
📝 זכרונות307
👪 חברתי74
🔎 חקירה226
🌾 חקלאות35
🏕 טיול81
☠ טרור48
🚼 ילדים182
📚 כל כתבים20
📰 כלי תקשורת167
💰 כלכלה92
📖 כתבה402
🌐 לשוני381
📄 מאמרים וראיונות205
☢ מדע76
🎵 מוסיקה16
📖 מחוכם776
💻 מחשב32
📘 מילון183
🐉 מקרא30
⚖ משפטי140
👩 נשים95
📈 נתון11
👪 סוציולוגי70
🏀 ספורט10
☭ ספרות עבודה44
📖 ספרותי506
🤔 פילוסופיה297
📖 פסיכולוגיה103
👮 צבאי13
📖 רומן582
⛑ רפואי85
🔣 שונים618
🌼 שירה901
📅 תולדות27
🎭 תיאטרון178
📃 תכנית64
🎒 תכנית לימודים66
📄 תעודה70
🎋 תרבות145
🎦 תרחיש8

Kurdipedia.org (2008 - 2019) version: 11.08
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 4,899 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574