🔎 📱
🏠  سەر پەڕە|📧 تماس
📅  ایمڕوو 24-03 أڕ تاریخ|💳 بخشیدن|📕 کتاووخانه|||

نەسرین شەفیعی
خانم نەسرین شەفیعی لە داڵگ بۊ ساڵ 1970 لە شار کرماشانە ؛ سێ ساڵە شێعر وە زووان فارسی ئۆشێدن بەڵام یەێ ساڵە رۆ هاوردێیەسەو شێعر وەتن وە زووان داڵگی خوەێ. لە سنوور شەو و ڕووژ ئاگر ئاڵا، زووان وەشنێ سەروەنەگەم بەسمەو کەوشەگانم جفت کەم کەسێ وە تفەنگ تەمۊرە ژەنێ... *********** تانەێ پاییز لە من مەێیەن من لە چوار وەرز گڵام رزیەێ... ************** لە پەنجەێ واێ دڵ پەشێو له رەوەن ڕێیەگان چووڵ تەنیا هۊر ت له هەردەێ خیاڵم چوپی کیشێ هەناێ چەتریەم هناێ چەمارە کەم... **************** نە
تەگرەژیلە
مجموعە شعری کردی سەید وەعید مێرەبەێگی
کڵاو ڕەوانەکی
کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە : بازی کوردی بەشێگە له فەرهەنگ کورد بێگومان هەر کوومەڵگاێگ له دنیا له بەش بازی کردن مناڵەیل ئڕا خوەێ قسیەیلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبەت ناوچەێ کەڵهۆڕ له بەش بازی کردن خاون بازیەیل فرەێگه وه تۊیەنیم بۊشیم ناوچەێگ دەوڵەمەنه له ئەێ بابەتە.لە نیشتمان کوردستان بازیەیلێگ کریەێد زوورم وه سەردی و گەرمی ناوچە یا دەیشته بۊین یا کۊیە و کەش بۊن ئه و وڵاتەگ کورد له ناوێ مەزریاس خریەێده و ڕێ. بازیەیل کوردی له ناو مێژوو و دڵ تاریخ کوردییا تیەێد وه زوورمێیان ئڕا تەندرستی
چۆزان
کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە - بازی کوردی بەشێگە له فەرهەنگ کورد بێگومان هەر کوومەڵگاێگ له دنیا له بەش بازی کردن مناڵەیل ئڕا خوەێ قسیەیلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبەت ناوچەێ کەڵهۆڕ له بەش بازی کردن خاون بازیەیل فرەێگه وه تۊیەنیم بۊشیم ناوچەێگ دەوڵەمەنه له ئەێ بابەتە.لە نیشتمان کوردستان بازیەیلێگ کریەێد زوورم وه سەردی و گەرمی ناوچە یا دەیشته بۊین یا کۊیە و کەش بۊن ئه و وڵاتەگ کورد له ناوێ مەزریاس خریەێده و ڕێ. بازیەیل کوردی له ناو مێژوو و دڵ تاریخ کوردییا تیەێد وه زوورمێیان ئڕا تەندرستی
| 🔎 ڕزگ(دەسە) &  مەقاڵە |

📊 شؤمارە مەقاڵەل 132,302 |  شؤمارە عەسگەل  37,556 |  کتاووەل 8,164 | فایل های مرتبط 12,405 | Video 21 | بنچەکەل(سەرکەنی=سرچشمە) 6,312 |

نتیجه: در گروه انتخاب آزاد 1 ثبت یافت شد!
📕
وڕاوەیل و هۊرفام ئەسپ
⚠️ توجه: فایل PDF این کتاب در دسترس نیست، لطفا کمک کورديپيديا برای دریافت این فایل! 📕 کتاووێ کل کە(ڕئ کە)

چەنگیز ئقباڵی ناسراو وه (ئازاد)
ئەێ چیرووکه پڕه له وشەیل ڕەسەن کەڵهوڕی ک وه شێوەێ جوان و ڕیک و پیکێگ وه پێنۊس و هۊرە وه هازەگەێ نۊسەر له لاێ یەک جی گرتنەو بۊنەسه چیرووک دیارییێگ وه ناو وڕاوەیل و هۊرفام ئەسپ
بێ شک وه نۊسان ئەێ چیرووکەیله و بڵاو کردنێیان تۊیەنیم بسڵمنیم ک کوردی کەڵهوڕی چ شێوەزار دەوڵەمەنێگه و تۊیەنێ چ خزمەتێ وه ئەودۊیاێ شێوەزارەیل کوردی بکەێد. هەلێوا لە ڕوانگەێ تریشەو ئەێ بەرهەمەیله ئڕا ئەوزێنەێ زوان کوردی و وه هۊرەو نەچیین ئەێ وشەیل ڕەسەنەو وه کار بردنێیان له وت و ئۊش ڕووژانه فەره گرینگ و پێداویسته.
بەش کوڵێگ له ئەێ چیرووکه:
له بانقیلاوەیل وەرەوەره سێوەیل زۊنه و پیرساڵ له تاو تمساڵی خوەێان له ناو ڕێیانەیل سەرەونانه. لەفەیل ڕەش و چەرمێ ، هەڵقون هەڵقون هەڵترازن و گشت دیمەن ئێستا ئەڕا گلاراوی هەراێهەری له بتەوی زەویا جی‌کەن بۊیه. من هامه تەما سەر له ناو کەش‌و‌کۊیەیل کەو بدەمنم وسەوس و نەوەدڵییم پاشمەنەێ کفرەیل ناوزگمه بێ وەلیفەت تەمە له ئەنەخورد خودا بردم ، بنووڕ ئێرنگه هەرده هەرده یه لاش ڕووژەیل منه لەی کوورەو بۊ وڵاته...
چمان هەر دۊیە‌که بۊ وه خودا، فەرامووش نیەکەم. شەڕ ناوەێن حەبیب و “حەسام لەشکەر” له ترکاننْ دژمنی و هاوماڵیان جڕیا و ئاگر کەفته و ناوه. حەبیب پیاگ دڕاکەدار و باڵابەرزی بۊ. شان و کووڵ هەڵکەفتێ، وەختێ گوڵوەنی بەساده و سووار ئەسپ ئاڵ بۊ، داڵگ هەێران جوانی و لێهاتوویێ مەن. بەختێ بسزێد له جوانی برای بەش نەکریا بۊمن. هەر وه لوو یەکا سقان تەرەکانیم و پەله و دایمن. بەدکار نەیشتەمان خودا ئەڕاێ نەسازێ. ماڵێیان له “ماریانڕوو” بۊ. وەهار ساڵێگ له میلکان داجمیا و چێ تا ئەمڵەێ “داودخان” و پانسەد سووار داجمان ئەڕا خارەت‌بڕو ئیمه. حەسام لەشکەر له زانایی و زیرەکی بلیمەت بۊ. شەوانه گشتْ ئوردی وه زاو و زتۊل دایمن له بار و له تەنگ نەمیمن و چیمن ئەڕا پاچەێ چەرداوڕ. له گەزاف خوەشم نیەتێ چه ئەڕات بۊشم. راس و پاک لەێ عمرمه وه ناهەق وه مل پیاگێگا نەچیمه که سوو تەوەن رۊی نەوەم یا تەنانەت پیاڵەێ چایێگێ بخوەم و رۊگیر بووم. پیاگ باسه شوون پای خوەێ هەڵگرێد و بزانێ له کووره پا دانەێد باوگه… له چەن جیەجەنگەێ سەخت ئێ هووزه رزگار کردمه. بۊمه نووا ره و و رووڵە‌بجم قوو کردیم له میلکان و گیان دەر کردیم. هەنای سووارەیل کەڵهڕ تیەنه و جی نووڕن جا تەڕه و بەچه نییه. حەبیبه دەمێ داچەقێد خەجڵ بوو. شووفارەیل شوونمان دەنه و دەس. ئۊشن هاڵ و خەوەر یەسه. له خوارْ تەنگ له ناوەێن “قڵا” و “کەل‌ْگەوری” رووڵە تۆ نەبا ببەڵەید یانه که ئۊشم! – سەنگەر گرتنه و هانه تەما و له مکوڵ وسانە ئەڕاتان. ئوردی خان که دی زانن له دەسبڕەس نیمن تا بانقیلاوەیل فرەتر نیەویرن بان و هەڵگەردیەنەو. دەس حەبیبه له نامەی داجڕنن.
ئه و ساڵه هەما ساڵ زێفْ فرەێگ له لیمان چێ. زمسان داگرتەمان. قڕان کەفته ناو ریەن و ماڵات گشت. کوڕه بۊچگڵەم تۊشْ نووڕ خوەم هات و وه کوورپەێ له کیسم چێ. له مەرگْ کوڕ بەتر داخێ تر له دڵم بۊ. بەنامیێگ که حەبیبه هاوردۊده و بان… تا رووژێگ خان چڕییەم. میر له ماڵ و ماوای خومان پامان بڕیاس و بێبەش بۊمنه. ئاواره و سەرگەردان له دەروەنەیل، لێیه فرەتر دی ئموورمان نیەچوو برا. یه بەنامییه، دژمن شادکامی دەێدە لیمان. باسه قاڵ ئه و چۊنه و فڵان وه سەر هاتێیه بوڕیمنەو… ئاخر وه چه خان، دەسەڵاتمان چەس. میر خوەد زانیت ئەوه ئایەمێک نییه لەێوا ئاسان ئه و تەڕنه وە سەرێ هاتێیه له هۊره و بوەێد. ها له منەی یه هەق خوەێ بسێنێد، من ناسمەێ چەنێ کینەتیه. ئێکەش برا ماجەرای هەێرانه بەنامیێگه ئەڕا تو و گشت. باسه ئیمه دەس بخەیمه و نووا، قەتڵێ بووڕیمنەو. خان چه ها له خەیاڵت. میر… دو کوڕ خەسۊران تۆ دەر کولین‌گرْ ئه و وڵەدزنەنه. کوڕ خیز وه هەر فیت و فەنێ بۊیە بخڕانه و خوەد.
“خوڵه” و “هەسه” ئۊشێ قوربان! ئەوانه قەسەم خواردنە و رێخْ برای نانەسه چاڵ. ئەسه چۊن دەن وه سەرێیەو… تۆ داوەتێیان بکه ئه و دؤیای وه ملْ من…
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
وشەنامه:
سەڵمانن: اثبات کردن
ئەوزێنه: پیشرفت
تمساڵ: تنبل
بێ وەلیفەت: بیهوده
ئەنەخورد: دست نخورده
گلاراو: کنایه از آمد و شد بسیار
ترکانن: تجدید کردن، نو کردن
دڕاکەدار: توانا
سقان تەرەکانن: کنایه از رشد کردن
بلیمەت: باوقار، متشخص
مکوڵ وسان: کمین کردن
زێف چیین: کاری را در شرایط سخت انجام دادن
قڕان: قحطی
دەر کولین گر: کنایه از فرد خسیس(در اینجا به معنای مسئول امورات باج و خراج )
کولین: جای آذوقه
ئەو خوەێ خڕانن: کسی را بە سمت خود جذب کردن
ناسانن بەرهەم : ئەلی ئاب
⁉️  ویژگیەل بەخش
🎗 ڕزگ(دەسە):📕  کتاووخانە
🏁 زبان مقاله:☀️ لەکی
📄 PDF: ✖️
🗺 اقلیم: ➡️ شرق کردستان
🏙 شهرها: ⚪ کرمانشاه
🌐 لهجە: ☀️ ک. لری
📄 نوع سند: ⊶ زبان اصلی
📙 کتاب: 📖 رمان کوتاه

 کیفیت بەخش : 72% ✔️
اێ ڕکؤردە إژ لآ 22-1-2017 12:57:10 أڕا(مانو بەرزنجی)
✍️ اێ بەخشە گل دؤمائن(آخرین گل) إژ لآ(مانو بەرزنجی): أڕا22-1-2017 12:58:45 نووآ بی(بروز بی)
☁️ نیشانی مەقاڵە
🔗
🔗
⚠️ اێ بەخشە إڕؤی(طبق) 📏 إستانداردەل كوردی پدیا هەنی(هالی) ناتەمامە ؤ بازنگری متن إگرەکەسێ(نیازە)
👁 اێ بەخشە 44 گل سئرکریائە(دێینە)

📚 Attached files
نوع Version📅 نام ویرایشگر
📷  پەروەندە عەسگ122-1-2017 13:00:51مانو بەرزنجی

✒️ اێ بەخشە بگؤەڕن(خووتر کە)
🔖 اضاف کردن أ کووکریال


💬 نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید!
📚 فایل های مرتبط: 0
🔎Quick Response Code
🔗 آیتم های مرتبط: 0
🚩 زبان...
🌐  شؤمارە مەقاڵەل%
☀️ کوردیی ناوەڕاست87,79966%
☀️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr25,00418%
🇸🇦 عربي7,9235%
☀️ کرمانجی - کوردیی باکوور4,2933%
☀️ کرمانجیی ئەردەڵانی (گۆرانی-هەورامی)3,6532%
🇬🇧 English1,4331%
🇮🇷 فارسی1,0410%
🇹🇷 Türkçe3960%
🇫🇷 Française1690%
🇩🇪 Deutsch1310%
🇳🇱 Nederlands1250%
🇷🇺 Pусский580%
☀️ Kurdîy Nawerast - Latînî370%
🇸🇪 Svenska300%
☀️ لەکی300%
🇮🇱 עברית290%
🇮🇹 Italiano260%
🇪🇸 Español250%
🇯🇵 日本人180%
🇨🇳 中国的110%
🇫🇮 Fins110%
🇳🇴 Norsk100%
🇦🇲 Հայերեն90%
🇬🇷 Ελληνική90%
👫 همکاران کوردیپیدیا...
📩👫📷  شؤمارە مەقاڵەل%
📩هاوڕێ باخەوان86,09665%
📩بەڕێوەبەری سیستم 29,03921%
📩مانو بەرزنجی11,4558%
📩سەریاس ئەحمەد3,7142%
📩بەناز جۆڵا 1,1660%
📩رۆژهات سەعید3920%
📩هەڤاڵ نەژاد1100%
📩ڕەوەز جەلال ئەمین 1010%
📩شکۆ حەمەد شێخانی 710%
📩نالیا ئیبراهیم570%Kurdipedia.org (2008 - 2017) version: 3.5 | 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5 | زمان دؤرسکردن وەڵگە(پەڕە): 0,062 ثانیه(اێس)
☎ +3165471029 +31619975574 | ☎ +9647503268282 +9647701579153